Z dniem dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie wprowadziło nową tabelę określającą wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, obowiązującego od dnia 1 września 2020 r.

Zmiana została opublikowana w Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1491 i została już uwzględniona w treści tekstu ujednoliconego rozporządzenia znajdującego się w serwisie prawnym.