W dniu 31 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie doprecyzowuje regulację przysługiwania dotacji dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ustalając, że przysługuje ona na uczniów, którzy spełnili warunek obecności na 50% zajęć w lutym 2020 r. 

Rozporządzenie zostało głoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 564 i weszło w życie z dniem ogłoszenia (31 marca 2020 r.) z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   [NAUKA ZDALNA – zmiana rozporządzenia]

Zmiany wprowadzone powyższym rozporządzeniem zostały uwzględnione w tekście ujednoliconym rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. dostępnym w bazie aktów prawnych.