W dniu 8 lutego 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Zasadnicza zmiana rozporządzenia polega na zmianie załącznika, co oznacza wprowadzenie nowych stawek zaszeregowania płacowego. Wysokość stawek została zwiększona.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 249. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 9 lutego 2019 r.

Znajdujące się w bazie aktów prawnych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia w swojej treści wskazaną powyżej zmianę.

>> link do rozporządzenia <<