W dniu 24 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 września 2020 r. pod poz. 1642.

Zmiany objęły głównie:

  • ograniczenie liczebności członków jury w konkursach do maksymalnie 5 członków
  • zmianę terminu złożenia wniosku dotyczącego propozycji przeprowadzenia konkursu do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony konkurs
  • zaliczenie do kategorii laureata konkursu także osoby, która uzyskała nagrodę główną (grand prix)
  • zakres informacji koniecznych do zawarcia w regulaminie konkursu

W rozporządzeniu wprowadzony został także przepis dostosowujący, polegający na konieczności dostosowania wniosków i regulaminów konkursów przez jednostki, którym zlecono ich organizację do nowych regulacji, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.