W dniu 11 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany przede wszystkim w zakresie awansów zawodowych nauczycieli.

Uregulowanie sytuacji prawnej nauczycieli, którzy aktualnie realizują ścieżkę awansową zostało dokonane w przepisach przejściowych wskazanej ustawy zawartych w art. 8 – 12.

Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287.

Generalne regulacje ustawy zmieniającej wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r.