Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Wzory świadectw i druków szkolnych (2012 / 2014)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2012 r. Poz. 377

zmiany opublikowano: Dz. U. z 2014 r. poz. 882

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów;

3) tryb i sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;

4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2)  szkole – rozumie się przez to publiczne szkoły artystyczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych;

3) świadectwach – rozumie się przez to świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły;

4)   dyplomach – rozumie się przez to dyplomy ukończenia szkoły dającej wykształcenie w zawodzie.

§ 3.

1. Szkoły wydają uczniom świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu.

2. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Placówki artystyczne wydają uczniom świadectwa informujące o przebiegu nauki na drukach według własnego wzoru.

§ 4.

1. Szkoła policealna i szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury wydaje uczniom indeksy.

2. Szkoła muzyczna II stopnia, szkoła sztuki tańca i szkoła sztuki cyrkowej może wydawać uczniom indeksy.

3. Statuty szkół, o których mowa w ust. 2, określają, czy szkoła wydaje uczniom indeksy czy świadectwa szkolne promocyjne. Na pisemny wniosek ucznia, szkoła, która wydaje uczniom indeksy, wydaje również uczniowi świadectwo szkolne promocyjne.

§ 5.

1. Świadectwa i dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

3. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem § 14, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.

§ 6.

1. Uczeń szkoły, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Uczeń szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

3. Uczeń szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub wpis do indeksu, potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

4. Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.

§ 7.

1. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

2. Po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

3. Uczeń, który nie ukończył klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej.

4. Uczeń, który nie ukończył klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej gimnazjum.

5. Uczeń, który nie ukończył klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy IV liceum plastycznego albo klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego.

§ 8.

1. Uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Absolwent, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

3. Uczeń lub absolwent szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje – na swój pisemny wniosek lub pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) – poświadczenie spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

§ 9.

1. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych.

2. Na świadectwach ukończenia odpowiednio klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej wpisuje się informację o udziale ucznia w realizacji oraz temat projektu edukacyjnego.

§ 10.

1. Na dyplomach, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.

2. Na dyplomach ukończenia szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.

§ 11.

1. Na dyplomie uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych, w części dotyczącej wyników egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły oraz oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.

2. Na dyplomie ukończenia szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.

§ 12.

1. Druki świadectw i dyplomów posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).

2. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 13.

3. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę, semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.

4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

5. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu – datę ostatniej części egzaminu albo datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

6. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się odpowiednio “zwolniony” albo “zwolniona”. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio “nieklasyfikowany” albo “nieklasyfikowana”. W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

7. Świadectwo i dyplom opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

8. Świadectwo i dyplom podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.

9. Przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen, indeksów i legitymacji szkolnych.

§ 13.

1. Świadectwa wypełniane pismem komputerowym mogą być drukowane łącznie ze wzorem druku świadectwa oraz z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:

1)  linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, kierunku, wydziału, specjalności, w której kształcił się uczeń, okresu nauczania, numeru świadectwa, miejscowości i daty wydania świadectwa; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2)  linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na pieczęć i podpis dyrektora oraz podpis wychowawcy (opiekuna) klasy;

3)  linii przerywanych w wyrazach “uczęszczał…”, “został…”, “ukończył…” i “otrzymał…”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się “a”;

4)  linii przerywanej w wyrazie “promocj…” i “dopuszczon…” – w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę;

5)  linii przerywanej przed wyrazem “otrzymał…” oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej; w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej;

6)  oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać mikrodruku, o którym mowa w § 12 ust. 1.

§ 14.

W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, poświadczeniu i innych drukach szkolnych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 15.

Na świadectwach, dyplomach i w arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

1)  w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej:

a) “III.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) “III.1” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według “Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment” – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego na poziomie szkoły podstawowej;

2)  w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym:

a) “IV.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) “IV.1p.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,

c) “IV.1r.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym,

d) “IV.2” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu Cl w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b – w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.

§ 16.

1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu należy umieścić adnotację “Dokonano sprostowania”, czytelny podpis dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz datę i pieczęć urzędową.

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów oraz dyplomów i ich duplikatów. Świadectwo ukończenia szkoły i jego duplikat lub dyplom i jego duplikat zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.

§ 17.

1. Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na świadectwie ukończenia szkoły lub dyplomie, a także w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.

2. W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację “Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska”, datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.

§ 18.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu, uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu.

2. Szkoła sporządza duplikat świadectwa lub dyplomu na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub dyplomu. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz “Duplikat”, a na końcu dokumentu dodać wyrazy “oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub dyplomu, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

4. Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa lub dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu.

5. Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa lub dyplomu, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.

7. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

8. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

9. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, z tym że duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.

§ 19.

1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego.

2. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację “Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 20.

1. Uczeń przyjęty do szkoły realizującej kształcenie ogólne otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

2. Uczeń szkoły niewymienionej w ust. 1 otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek.

§ 21.

1. Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, indeksie lub poświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 3:

1)  klauzuli w brzmieniu “Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, indeksu, poświadczenia)”;

2)  podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia oraz pieczęci imiennej; odcisk pieczęci powinien być wyraźny;

3)  pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;

4)  nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;

5)  daty dokonania legalizacji.

3. Przedłożone do legalizacji wielostronicowe świadectwa, dyplomy i indeksy powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, dyplomu lub indeksu.

§ 22.

1. Świadectwa, dyplomy, indeksy, poświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 3, i legitymacje szkolne są wydawane przez szkoły nieodpłatnie.

2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 23.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, poświadczenia lub indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

§ 23.

1. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego potwierdza równoważność świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół artystycznych.

2. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.

§ 24.

1. Arkusze ocen, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

2. Indeksy, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.

§ 25.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH
1. Informacje ogólne

1. Świadectwa i dyplomy drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem, w kolorze jasnozielonym.

2. Pierwsza strona świadectwa i dyplomu jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter.

3. Świadectwa i dyplomy mają format A4 (210 x 297 mm).

4. Świadectwo lub dyplom potwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa lub dyplomu.

4a. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie przedmiotów uzupełniających wpisuje się przedmioty uzupełniające oraz oceny uzyskane z tych przedmiotów. Przedmiotów tych nie wpisuje się w części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących.

5. Na świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych, w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych nadobowiązkowych, wpisuje się zajęcia nadobowiązkowe przewidziane w szkolnym planie nauczania.

6. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w olimpiadach;

2) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

3) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia – co najmniej na szczeblu regionalnym;

4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

7. Na świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw i dyplomów uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych, oraz w indeksach, z wyjątkiem indeksów wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. Na świadectwach i dyplomach uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminów eksternistycznych.

8. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

9. Protokoły egzaminu dyplomowego opatruje się pieczęcią urzędową szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych – pieczęcią urzędową szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna.


nr symbol przeznaczenie
1 2 3
2.1. Świadectwa szkolne promocyjne
1 ART-II/200/3 dla uczniów:

1) klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas I-III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3) klas I-III Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

2 ART-II/201/3 dla uczniów:

1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas I i II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

3) klas I–V ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) klas I i II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

5) klasy III liceum plastycznego

6) klas IV–VIII Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

7) klas I i II Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

8) klas IV–VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3 ART-II/201-w/3 jw. z wyróżnieniem
3a ART-II/201/3a dla uczniów:

1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klas VII i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

3) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

4) klas I i II liceum plastycznego

3b ART-II/201-w/3a jw. z wyróżnieniem
4 ART-II/202/3 dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie ukończyli szkoły
5 ART-II/203/3 dla uczniów:

1) klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

6 ART-II/203-w/3 jw. z wyróżnieniem
7 ART-II/204/3 dla uczniów:

1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasy IV liceum plastycznego

4) klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej – którzy nie zdali egzaminu dyplomowego

8 ART-II/205/3 dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopni

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

5) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

6) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

9 ART-II/205-w/3 jw. z wyróżnieniem

 

2.2. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych
10 ART-II/220/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
11 ART-II/220-w/3 jw. z wyróżnieniem
12 ART-II/221/3 dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia
13 ART-II/221-w/3 jw. z wyróżnieniem
14 ART-II/222/3 dla uczniów Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu
15 ART-II/222-w/3 jw. z wyróżnieniem
16 ART-II/223/3  dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
17 ART-II/223-w/3 jw. z wyróżnieniem
18 ART-II/224/3 dla uczniów Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie
19 ART-II/224-w/3 jw. z wyróżnieniem
20 ART-II/225/3 dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
21 ART-II/225-w/3 jw. z wyróżnieniem
22 ART-II/226/3 dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
23 ART-II/226-w/3 jw. z wyróżnieniem
2.3. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych
24 ART-II/230/3 dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia
25 ART-II/230-w/3 jw. z wyróżnieniem
26 ART-II/231/3 dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych
27 ART-II/232/3  dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej
28 ART-II/232-w/3  jw. z wyróżnieniem
29  ART-II/233/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
30 ART-II/233-w/3 jw. z wyróżnieniem
31 ART-II/235/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
32 ART-II/235-w/3 jw. z wyróżnieniem
33 ART-II/236/3 dla uczniów liceum plastycznego
34 ART-II/236-w/3 jw. z wyróżnieniem
35 ART-II/237/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę baletową na podstawie egzaminów eksternistycznych
36 ART-II/238/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych na podstawie egzaminów eksternistycznych
37 ART-II/239/3 dla osób kończących liceum plastyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych
38 ART-II/240/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych
39 ART-II/241/3 dla uczniów szkoły policealnej
40 ART-II/242/3 dla uczniów szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury
41 ART-II/243/3 dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych
42 ART-II/244/3 dla osób kończących szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury na podstawie egzaminów eksternistycznych
43 ART-II/245/3  dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej
44 ART-II/245-w/3  jw. z wyróżnieniem
45 ART-II/246/3  dla osób kończących szkołę sztuki cyrkowej na podstawie egzaminów eksternistycznych
46 ART-II/247/3 dla uczniów szkoły sztuki tańca
47 ART-II/247-w/3  jw. z wyróżnieniem
48 ART-II/248/3  dla osób kończących szkołę sztuki tańca na podstawie egzaminów eksternistycznych
2.4. Poświadczenie
49  ART-II/260/3 dla uczniów szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, którzy spełniają w zakresie obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oraz zachowania wymagania określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem

 

2.5. Protokoły egzaminów
50 ART-II/270/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej
51 ART-II/271/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu dyplomowego
52 ART-II/273/3 protokół egzaminów eksternistycznych dla wszystkich typów szkół artystycznych
53 ART-II/274/3 protokół egzaminu promocyjnego dla wszystkich typów szkół artystycznych
2.6. Arkusze ocen
54 ART-II/280/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
54a ART-II/280/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
55 ART-II/281/3

dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

5) Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

6) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

55a ART-II/281/3a

dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

5) Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

6) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

56 ART-II/282/3  dla uczniów liceum plastycznego
56a ART-II/282/3a dla uczniów liceum plastycznego
57 ART-II/283/3

dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

5) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

6) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

57a ART-II/283/3a

dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

5) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

6) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

57b ART-II/283/3b

dla uczniów:

1) szkoły policealnej

2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

2.7. Indeksy
58 ART-II/290/3 dla uczniów:

1) szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły sztuki tańca

3) szkoły sztuki cyrkowej,a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

58a ART-II/290/3a dla uczniów:

1) szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły sztuki tańca

3) szkoły sztuki cyrkowej,

a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

59 ART-II/291/3 dla uczniów:

1) szkoły policealnej

2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

59a ART-II/291/3a dla uczniów:

1) szkoły policealnej

2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury,

a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

2.8. Legitymacje szkolne
60 ART-II/292/3 dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
61 ART-II/293/3 dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach szkół artystycznych

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

(wzory zostały uwzględnione w tabeli załącznika nr 1)

Wzory świadectw od Nr 1 do Nr 61