W dniu 14 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym MKiDN z 2017 r. pod poz. 74 zostało opublikowane zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat.

Zarządzenie określa wysokość opłat ustalonych dla osób nie będących obywatelami polskimi z tytułu pobierania nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz bursach szkolnictwa artystycznego.

Zarządzenie zostało umieszczone w naszej bazie aktów prawnych.

>> link do zarządzenia <<