Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt archiwalny – Urlop dla poratowania zdrowia – orzekanie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października  2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Opublikowano: Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1991

Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie reguluje:

1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;

2) sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, zwanych dalej “orzeczeniem”, oraz wzór orzeczenia;

3) organ odwoławczy od orzeczeń;

4) termin odwołania się od orzeczenia.

§ 2.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej “lekarzem”, orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej “urlopem”, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

§ 3.

1. Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.

2. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

3. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

§ 5.

1. Organ, o którym mowa w § 4 ust. 2, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne.

3. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Przepisy § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Lekarz oraz podmiot odwoławczy prowadzą ewidencję orzeczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, która zawiera następujące dane:

1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu tożsamości;

3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;

4) datę wydania;

5) numer orzeczenia;

6) potwierdzenie odbioru.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 – wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Załącznik Nr 2 – wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydany w trybie odwoławczym