Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Typy szkół artystycznych (2004)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Opublikowano: Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42

zmiany uwzględnione w tekście: Dz. U. z 2014 r., poz. 610

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne:

1)  szkoły muzyczne obejmujące:

a) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, dające podstawy wykształcenia muzycznego oraz wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

b) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie muzyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

2)  szkoły plastyczne obejmujące:

a) ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

b) licea plastyczne – szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

3)  szkoły baletowe obejmujące ogólnokształcące szkoły baletowe – szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie tancerz oraz wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 2.

Określa się następujące typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne:

1)  szkoły muzyczne obejmujące:

a) szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dające podstawy wykształcenia muzycznego,

b) szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie muzyk;

2)  szkoły baletowe obejmujące szkoły sztuki tańca – szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie tancerz;

3)  szkoły sztuki cyrkowej – szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie aktor cyrkowy;

4)  szkoły policealne, dające możliwość uzyskania lub uzupełnienia wykształcenia w zawodach artystycznych, określonych w odrębnych przepisach.

§ 3.

Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury są szkołami dającymi wykształcenie w zawodzie bibliotekarz lub animator kultury.

§ 4.

1. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej, określoną w odrębnych przepisach.

2. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, określone w odrębnych przepisach.

3. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego.

4. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 3, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego: klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia dotychczasowe:

1)     sześcioletnie ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 1 lit. a;

2)     sześcioletnie ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 1 lit. b;

3)     sześcioletnie ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 2 lit. a;

4)     czteroletnie licea plastyczne stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 2 lit. b;

5)     dziewięcioletnie ogólnokształcące szkoły baletowe stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 3;

6)     sześcioletnie szkoły muzyczne I stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 1 lit. a;

7)     sześcioletnie szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 1 lit. b;

8)     sześcioletnie szkoły sztuki tańca stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 2;

9)     czteroletnie szkoły sztuki cyrkowej stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 3;

10) szkoły policealne stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 4;

11) szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury stają się szkołami wymienionymi w § 3.

§ 6.

Uczniowie dotychczasowych liceów sztuk plastycznych kończą naukę w tych szkołach na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 1999 r.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty (Dz. U. Nr 14, poz. 125), w zakresie dotyczącym określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.