Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Typy szkół artystycznych (2015)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Opublikowano: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1210

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne:

1) szkoły muzyczne:

a) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian, dające wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz podstawy wykształcenia muzycznego,

b) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

2) szkoły plastyczne:

a) ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

b) licea plastyczne – szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

3) szkoły baletowe – ogólnokształcące szkoły baletowe o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się sprawdzian, a w klasie VI – egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 2.

Określa się następujące typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne:

1) szkoły muzyczne:

a) szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dające podstawy wykształcenia muzycznego,

b) szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego;

2) szkoły baletowe – szkoły sztuki tańca o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego;

3) szkoły sztuki cyrkowej – szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego;

4) szkoły policealne:

a) szkoły policealne muzyczne – szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor scen muzycznych po zdaniu egzaminu dyplomowego,

b) szkoły policealne plastyczne – szkoły o dwuletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego;

5) szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury – szkoły o dwuletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie bibliotekarz albo animator kultury po zdaniu egzaminu dyplomowego.

§ 3.

1.Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, określone w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3.Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego, określoną w przepisach, o których mowa w ust. 1.

4.Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 3, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego: klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, określone w przepisach, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia dotychczasowe:

1) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 1 lit. a;

2) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 1 lit. b;

3) ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 2 lit. a;

4) licea plastyczne stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 2 lit. b;

5) ogólnokształcące szkoły baletowe stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 3;

6) szkoły muzyczne I stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 1 lit. a;

7) szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 1 lit. b;

8) szkoły baletowe – szkoły sztuki tańca stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 2;

9) szkoły sztuki cyrkowej stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 3;

10) szkoły policealne muzyczne stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 4 lit. a;

11) szkoły policealne plastyczne stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 4 lit. b;

12) szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 5.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.