Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Szkoły artystyczne bez rad rodziców

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców

Opublikowano: Dz. U. z 2007 r. Nr 219, poz. 1626

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rad rodziców nie tworzy się w następujących rodzajach szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego:

1) szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury;

2) szkoły policealne kształcące w zawodach artystycznych.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.