Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt archiwalny – Rozporządzenie ws. nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego

Opublikowano: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1270

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;

2) sposób ustalania spełniania wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego;

4) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych;

5) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;

6) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) szkole – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły;

3) placówce – należy przez to rozumieć publiczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne placówki doskonalenia nauczycieli;

4) ewaluacji – należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce;

5) ewaluacji zewnętrznej – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

6) ewaluacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki;

7) ewaluacji całościowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy;

8) ewaluacji problemowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy;

9) kontroli – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

10) wspomaganiu – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków;

11) monitorowaniu – należy przez to rozumieć działania prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

12) platformie – należy przez to rozumieć elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego, o której mowa w art. 35 ust. 1a ustawy.

§ 3.

1.Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych.

2.Działania planowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.

3.Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 22 ust. 1.

4.Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.

§ 4.

Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:

1) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;

2) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;

3) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 5.

Formami nadzoru pedagogicznego są:

1) ewaluacja;

2) kontrola;

3) wspomaganie.

§ 6.

1.Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214), zwanych dalej “wymaganiami”.

2.Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

1) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

2) opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

3) ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;

4) przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2.

3.Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie podstawowym.

§ 7.

1.Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką, o której mowa w art. 32a ust. 3 ustawy, oraz kurator oświaty mogą wyznaczyć wspólny zespół w celu przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce.

3.W przypadku organu sprawującego nadzór pedagogiczny innego niż kurator oświaty, ewaluacja zewnętrzna może być również przeprowadzona przez wyznaczoną przez ten organ osobę.

§ 8.

1.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, jej terminie i zakresie.

2.W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji zewnętrznej w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, ewaluacja może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w zawiadomieniu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zmianie terminu ewaluacji zewnętrznej.

§ 9.

1.Ewaluację zewnętrzną przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji;

3) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację;

4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;

5) zakres ewaluacji;

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności ewaluacji w szkole lub placówce;

7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki – zakres i harmonogram ewaluacji.

3.Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.

4.Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

5.Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 4, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni w ciągu kolejnych trzech tygodni.

6.Do czasu trwania czynności ewaluacji zewnętrznej, o których mowa w ust. 4 i 5, nie wlicza się czasu trwania czynności, o których mowa w ust. 2.

§ 10.

1.Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej:

1) uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;

2) uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;

3) dokumentują czynności ewaluacji.

2.Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji.

§ 11.

1.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji.

2.W przypadku przerwania ewaluacji zewnętrznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji zewnętrznej i jego przyczynach.

3.Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, może przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne stanowisko wobec przyczyn przerwania ewaluacji zewnętrznej.

4.W przypadku przerwania ewaluacji całościowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową w innym terminie.

5.W przypadku przerwania ewaluacji problemowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.

§ 12.

1.Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.

2.Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z ewaluacji zawierający:

1) wyniki ewaluacji obejmujące:

a) opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań,

b) ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;

2) wnioski z ewaluacji.

3.Raport z ewaluacji sporządza się w terminie 25 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.

4.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – kurator oświaty, przekazuje raport z ewaluacji dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.

5.Raport z ewaluacji może zostać przekazany dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

6.Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – przez kuratora oświaty, dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu z ewaluacji.

7.Dyrektor szkoły lub placówki informuje radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu.

8.Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu.

9.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, zajmują pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazują je dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

10.W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, dokonują zmian w raporcie z ewaluacji i przekazują go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, że szkoła lub placówka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek w:

1) pkt 3-6 części I. Wymagania wobec przedszkoli,

2) pkt 2-7 części II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

3) pkt 2 i 3 części III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,

4) pkt 3 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,

5) pkt 1-4 części V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

6) pkt 2-5 części VI. Wymagania wobec szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

7) pkt 2-6 części VII. Wymagania wobec szkół w zakładach karnych i aresztach śledczych
– organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, i wyznacza termin realizacji tego polecenia.

§ 14.

Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty, przewidziana w planie nadzoru, o którym mowa w § 22 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 15.

1.Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru, o którym mowa w § 22 ust. 1, jej terminie i tematyce.

3.Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;

5) tematykę kontroli;

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności kontroli;

7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontroli nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.

5.Kontrola przewidziana w planie nadzoru, o którym mowa w § 22 ust. 1, nie powinna trwać dłużej niż 2 dni.

§ 16.

1.Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, zwana dalej “kontrolującym”:

1) rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;

2) zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;

3) zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli;

4) dokumentuje czynności kontroli.

2.Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontroli stanowią akta kontroli.

§ 17.

1.Kontrolujący sporządza protokół kontroli, który zawiera:

1) nazwę szkoły lub placówki, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;

2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywały się czynności kontroli w szkole lub placówce;

4) tematykę kontroli;

5) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, oraz zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli wraz z terminem ich realizacji, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy;

6) pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;

7) parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu;

8) podpisy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki oraz miejsce i datę podpisania protokołu.

2.Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce. Drugi egzemplarz protokołu kontroli kontrolujący włącza do akt kontroli.

§ 18.

1.Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy.

2.Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.

§ 19.

1.Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

2.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

3.W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.

4.W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń.

§ 20.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez:

1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;

2) promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 21.

Osoby, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 22.

1.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

2.Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbę ewaluacji całościowych oraz liczbę i zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;

2) liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

3.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy ten plan.

4.W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w trakcie roku szkolnego, kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości.

§ 23.

Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego.

§ 24.

1.Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

2.Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

3.W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 25.

1.Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2.Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym.

3.Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3.

4.W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.

§ 26.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 27.

1.Dostęp do platformy uzyskują:

1) w zakresie niezbędnym do przeprowadzania ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na platformie – pracownicy urzędów obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a oraz art. 35 ust. 2a i 2c ustawy, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego lub koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań;

2) w zakresie odpowiednim do udziału w przeprowadzanej ewaluacji, kontroli i monitorowaniu, realizowanych z zastosowaniem narzędzi nadzoru pedagogicznego udostępnionych na platformie – dyrektorzy szkół lub placówek, nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i rodzice;

3) w zakresie wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach lub placówkach – przedstawiciele organów prowadzących te szkoły lub placówki;

4) w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w art. 5a ust. 4 pkt 2 ustawy – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki.

2.W kuratoriach oświaty pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskują dostęp do danych gromadzonych na platformie, dotyczących szkół i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje dany kurator oświaty.

§ 28.

1.Osoby, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, są użytkownikami platformy.

2.Każdy użytkownik platformy posiada na platformie osobiste konto użytkownika.

3.Osobiste konto użytkownika jest tworzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, następujących informacji dotyczących osoby, która ma być użytkownikiem platformy:

1) imię i nazwisko;

2) zajmowane stanowisko;

3) zakres zadań realizowanych z wykorzystaniem platformy;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.

4.Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do platformy, składające się z co najmniej 6 znaków. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane.

5.Hasło dostępu jest nadawane bezterminowo. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu.

6.Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

7.Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie poprzez mechanizmy platformy podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

8.Osobiste konto użytkownika jest likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po przekazaniu przez podmioty, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, informacji o zaprzestaniu przez pracownika wykonywania zadań, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

§ 29.

1.Osobom, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 2, umożliwia się dostęp do platformy:

1) na terenie szkoły lub placówki – poprzez odblokowanie dostępu do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania;

2) poza terenem szkoły lub placówki – poprzez udostępnienie kodu PIN, za pomocą którego osoby te uzyskują dostęp do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania; kod PIN składa się z co najmniej 4 znaków i jest udostępniany na czas prowadzenia danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania.

2.Odblokowania dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz udostępnienia kodu PIN, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje pracownik, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego.

§ 30.

1.Ustala się następujący wykaz stanowisk w urzędach obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych lub organach, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a oraz art. 35 ust. 2a i 2c ustawy, oraz kuratoriach oświaty, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:

1) w urzędach obsługujących ministrów: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

2) w kuratoriach oświaty:

a) kuratorzy oświaty oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

b) kierownicy komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

3) w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 32a ust. 1 lub 1a ustawy:

a) dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

4) w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 35 ust. 2c ustawy:

a) pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

5) w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego przy sądach okręgowych, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

a) kierownik zespołu – starszy wizytator, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

6) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych i aresztach śledczych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.

2.Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:

a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub

b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub

c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;

2) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

3.Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach, są obowiązane do odbycia, przynajmniej raz na 2 lata, doskonalenia w zakresie ewaluacji, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4.Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach artystycznych, są obowiązane do odbycia dodatkowego doskonalenia w zakresie ewaluacji, uwzględniającego specyfikę tych szkół i placówek, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5.Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.

§ 31.

Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają dorobek naukowy lub znaczący dorobek zawodowy w dziedzinie związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz.

§ 32.

Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2015/2016 na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.

§ 33.

Do kontroli rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 34.

Jeżeli w toku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustalono poziom E w odniesieniu do wymagania wymienionego w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560) i przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie został opracowany program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, ustalenie w raporcie z ewaluacji poziomu E w odniesieniu do wymagania wymienionego w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego traktuje się jako nierealizowanie odpowiedniego wymagania wymienionego w § 13 niniejszego rozporządzenia na poziomie podstawowym oraz odpowiednio:

1) wydaje się polecenie opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania zgodnie z § 13 niniejszego rozporządzenia oraz opracowuje się ten program i harmonogram z uwzględnieniem odpowiednich wymagań wymienionych w § 13 albo

2) w przypadku gdy polecenie opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania zostało wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – opracowuje się ten program i harmonogram z uwzględnieniem odpowiednich wymagań wymienionych w § 13.

§ 35.

Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek, z wyjątkiem § 24-26.

§ 36.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 27-29, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.