W dniu 9 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane:

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 10 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 368 pkt 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia traci swoją moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1646).