Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Rozliczanie czasu pracy nauczycieli

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 8 z dnia 29 sierpnia 2000 r.
w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek artystycznych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach artystycznych i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek artystycznych, i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Opublikowano: Dz. Urz. MKiDN z 2000 r. Nr 9, poz. 18

Na podstawie art. 42 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przepisy zarządzenia stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych zwanych dalej “szkołami”, o których mowa wart. 2 pkt 2, 3 i 7, art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 1996 r. Nr67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, po.. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239), dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2.

1. Przepisy § 3 i 4 zarządzenia stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,

2) praktyk zawodowych lub zajęć scenicznych,

3) rożnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikającej z planu nauczania.

2. Przepisy §§ 5-7 zarządzenia stosuje się do nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach artystycznych.

3. Przepisy §§ 9-12 zarządzenia stosuje się do nauczycieli szkół i placówek artystycznych kształcących w systemie zaocznym.

§ 3.

1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z programu nauczania, w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego wymiaru godzin, zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Rozkład zajęć, ustalony według powyższych zasad dla każdego nauczyciela, powinien być określony w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin przekraczającą obowiązujący wymiar zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć przepracowane ponad tygodniowy wymiar zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć.

§ 4.

Za zajęcia wliczane do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uznaje się godziny konsultacji pracy dyplomowej oraz zajęcia prowadzone z uczniami przygotowującymi się do egzaminu dyplomowego i egzaminu dojrzałości.

§ 5.

1. Ustala się rozmiar zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela:

1) dyrektorowi, w szkole realizującej w ciągu tygodnia

a) do 160 jednostek lekcyjnych – 8 godzin,

b) od 161 do 240 jednostek lekcyjnych -10 godzin,

c) od 241 do 800 jednostek lekcyjnych -13 godzin,

d) ponad 800 jednostek lekcyjnych -15 godzin,

2) wicedyrektorowi szkoły, o której mowa w pkt I, odpowiednio o 4 godziny mniej od zniżki ustalonej dla dyrektora,

3) kierownikowi filii szkoły, realizującej w ciągu tygodnia:

a) do 120 jednostek lekcyjnych – 4 godziny,

b) ponad 120 jednostek lekcyjnych – 6 godzin,

4) kierownikowi sekcji lub wydziału

a) liczącej od 6 do 12 nauczycieli – 4 godziny,

b) liczącej ponad 12 nauczycieli – 6 godzin

5) dyrektorowi bursy:

a) liczącej do 140 wychowanków – 20 godziny,

b) liczącej od 141 do 200 wychowanków – 22 godziny,

c) liczącej powyżej 200 wychowanków – 24 godziny,

6) kierownikowi internatu:

a) liczącego do 140 wychowanków -14 godzin,

b) liczącego od 141 do 200 wychowanków – 22 godziny,

c) liczącego powyżej 200 wychowanków 18 godzin

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, inne niż wymieniono w zarządzeniu, ustala się rozmiar zniżki – 3 godziny.

§ 6.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planu nauczania wynika potrzeba przydzielenia większej ilości godzin.

§ 7.

1. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można zwolnić z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ze względu na wykonywanie prac zleconych przez organ
prowadzący lub nadzorujący szkołę albo ze względu na szczególne warunki pracy w szkole.

2. Dyrektorowi szkoły zwolnienia, o których mowa w ust. I, udziela, na jego wniosek organ prowadzący szkołę określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

3. Nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela na jego wniosek dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

§ 8.

1. Pedagogów szkolnych i psychologów zatrudnionych w szkołach artystycznych na stanowiskach pedagogicznych obowiązuje wymiar 20 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą.

2. Przez zajęcia, o których mowa w ust. I należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Osoby te zobowiązane są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 9.

Nauczycieli pomaturalnych szkół kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy obowiązuje wymiar 15 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

§10.

1. Nauczycieli pomaturalnych szkół artystycznych kształcących w systemie zaocznym obowiązuje wymiar 540 godzin zajęć rocznie.

2. Nauczycieli policealnych szkół artystycznych kształcących w systemie zaocznym obowiązuje wymiar 648 godzin rocznie.

§ 11.

1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w zaocznym systemie kształcenia zalicza się:

1) godziny lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych), licząc poprawianie 3 prac za I godzinę zajęć,

3) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych),

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych).

2. Każdą godzinę lekcji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, prze- prowadzania egzaminów ustnych i nadzorowania egzaminów pisemnych, realizowanych przez nauczycieli, o których mowa w ust. I, w dni świąteczne liczy się za 2 godziny zajęć.

3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 5 minut, przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

4. Rozliczanie z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela szkoły kształcącej w systemie zaocznym, zatrudnionego w pełnym wymiarze, na- stępuje w każdym semestrze W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć.

5. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się – według zapisów w dzienniku lekcyjnym – odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 i godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy liczone narastająco, aż do uzyskania połowy rocznego wymiaru godzin zajęć nauczyciela. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. I, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz godziny zajęć wynikające z ustalonego planu zajęć, a nie realizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy -przekraczające połowę rocznego wymiaru zajęć, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 12.

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o rożnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy – jeżeli nauczyciel naucza przedmiotu co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół artystycznych, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego (M.P. Nr 37 z dnia 27 czerwca 1997 r. poz. 362).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.