Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Publikatory:

Dz.U. z 2019 r. poz. 686

Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków;

2)  sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności, egzaminu wstępnego i egzaminu kwalifikacyjnego oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej;

3)  szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych.

§ 2. O przyjęcie do:

1)  klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

2)  klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat;

3)  klasy I liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;

4)  klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 10 lat;

5)  klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;

6)  klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

7)  klasy I szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata;

8)  klasy I szkoły sztuki tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

9)  klasy I szkoły sztuki cyrkowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 13 lat oraz nie więcej niż 23 lata;

10)  szkoły policealnej na semestr I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata;

11)  placówki artystycznej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

§ 3. Szkoły artystyczne mogą prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie:

1)  poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole;

2)  działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych.

§ 4.

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej.

2. Termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, i upływać nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

§ 5. Rodzice kandydata albo pełnoletni kandydat dołączają do wniosku:

1)  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VI szkoły podstawowej – w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2)  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej – w przypadku liceum sztuk plastycznych;

3)  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy III szkoły podstawowej – w przypadku ogólnokształcącej szkoły baletowej;

4)  zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy – w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;

5)  świadectwo szkolne lub świadectwo szkoły artystycznej lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego – w przypadku szkoły policealnej.

§ 6.

1. Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej oraz placówki artystycznej przeprowadza się badanie przydatności.

2. Badanie przydatności w:

1)  ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia – polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;

2)  ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca – polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;

3)  szkole sztuki cyrkowej – polega na sprawdzeniu warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych i poczucia rytmu;

4)  placówce artystycznej – polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.

§ 7.

1. Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych oraz szkoły policealnej przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio zajęć edukacyjnych artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia.

2. Egzamin wstępny obejmuje:

1)  w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:

a)  w specjalnościach instrumentalistyka i lutnictwo:

 –  egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

 –  egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, dla szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadzany w formie ustnej lub pisemnej lub mieszanej,

b)  w specjalności rytmika:

 –  egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

 –  egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,

 –  egzamin, o którym mowa w lit. a tiret drugim;

2)  w szkole muzycznej II stopnia:

a)  w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i lutnictwo – egzaminy, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b)  w specjalności rytmika – egzaminy, o których mowa w pkt 1 lit. b;

3)  w liceum sztuk plastycznych:

a)  egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

b)  egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej;

4)  w szkole policealnej:

a)  egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,

b)  egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia.

§ 8.

1. Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego wyznacza dyrektor szkoły lub placówki artystycznej.

2. Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego powinien przypadać w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3. Szkoła lub placówka artystyczna, uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności lub egzaminu wstępnego, zapewnia równe i właściwe warunki ich przeprowadzania, polegające w szczególności na:

1)  zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności lub egzaminu wstępnego praktycznego lub ustnego;

2)  zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;

3)  zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

4. Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

§ 9.

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej szkoły lub placówki artystycznej.

2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)  podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;

2)  ustalenie odpowiednio rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata, realizowanych w ramach badania przydatności, lub tematów i zadań egzaminu wstępnego;

3)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej.

3. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

4. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 10.

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne składają, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, odpowiednio:

1)  świadectwo szkolne potwierdzające otrzymanie promocji do klasy VII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VII szkoły podstawowej – w przypadku klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub świadectwo szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, stwierdzające promocję do klasy programowo wyższej i w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących równoważne świadectwu ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku klasy I liceum sztuk plastycznych;

3)  świadectwo szkolne potwierdzające otrzymanie promocji do klasy IV szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy IV szkoły podstawowej – w przypadku klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Dyrektor szkoły artystycznej podaje do publicznej wiadomości informację o terminie złożenia dokumentów, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, w miejscu, w którym lista ta została podana do publicznej wiadomości.

§ 11.

1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły artystycznej do klasy wyższej niż I lub na semestr wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.

2. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do placówki artystycznej na rok kształcenia wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia z jednej placówki artystycznej do innej placówki artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia na rok kształcenia, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.

3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej.

4. Do egzaminu kwalifikacyjnego przepisy § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

1. Egzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej odpowiednio do klasy wyższej niż I, na semestr wyższy niż I lub rok kształcenia wyższy niż I przeprowadza się w terminie, w którym w szkole lub placówce artystycznej przeprowadza się badanie przydatności lub egzamin wstępny.

2. Egzamin kwalifikacyjny dla ucznia przechodzącego z jednej szkoły lub placówki artystycznej do innej szkoły lub placówki artystycznej lub kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku odpowiednio w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły lub placówki artystycznej lub w sprawie przejścia ucznia z jednej szkoły lub placówki artystycznej do innej szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego.

3. Termin egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, wyznacza dyrektor szkoły lub placówki artystycznej.

4. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej powiadamia odpowiednio kandydata albo ucznia o terminie, warunkach i trybie przeprowadzenia oraz o zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 13.

1. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą nauczyciele danej szkoły lub placówki artystycznej. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

2. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1)  sporządzenie protokołu egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata albo ucznia;

2)  przekazanie protokołu, o którym mowa w pkt 1, dyrektorowi szkoły lub placówki artystycznej.

§ 14. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności odpowiednio kandydata albo ucznia zawartej w protokole, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata albo ucznia do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia w szkole lub placówce artystycznej, z tym że w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – po przedłożeniu przez kandydata albo ucznia świadectwa potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega.

§ 15.

1. Uczeń przyjęty do szkoły lub placówki artystycznej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

2. Jeżeli w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne, do której uczeń został przyjęty, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:

1)  uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2)  kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

3)  uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.

3. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

§ 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego w § 2.

§ 17. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej, wyznaczony przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, powinien obejmować co najmniej 14 dni przypadających w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 21 czerwca 2019 r.

§ 18. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia egzamin wstępny obejmuje:

1)  egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych;

2)  egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych;

3)  inne egzaminy związane ze specjalnością kształcenia, jeżeli statut szkoły przewiduje przeprowadzanie takich egzaminów; egzamin przeprowadza się w zakresie i formie określonych w statucie szkoły.

§ 19.

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego, wyznaczony przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, powinien przypadać w okresie od 30. dnia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 21 czerwca 2019 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po ich ustaleniu.

§ 20. Do postępowań rekrutacyjnych do szkół lub placówek artystycznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. poz. 686).

§ 21. Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klasy I dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 20.

§ 22. W roku szkolnym 2018/2019 egzamin kwalifikacyjny do szkoły artystycznej obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia odpowiednio do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewiń do góry