Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Ramowe statuty (2005)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1507

zmiany uwzględnione w tekście opublikowano: Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 511

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się ramowy statut:

1) publicznej szkoły artystycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) publicznej placówki artystycznej – ogniska artystycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Publiczne szkoły artystyczne, publiczne placówki artystyczne oraz zespoły tych szkół i placówek dostosują statuty do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1:  Ramowy statut publicznej szkoły artystycznej

§ 1.

1. Statut publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera:

1) określenie typu szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) w przypadku szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury – określenie kierunku kształcenia;

3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła o tym samym kierunku kształcenia;

4) imię szkoły, jeżeli imię takie zostało nadane;

5) oznaczenie siedziby szkoły.

2. Nazwa szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury może zawierać określenie odpowiednio: „Policealne Studium” albo „Pomaturalne Studium”.

3. Nazwa szkoły może zawierać sformułowanie określające organ prowadzący.

4. Nazwa szkoły filialnej zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w ………………………..”.

5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

6. Szkole imię nadaje organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

7. Nazwa zespołu szkół zawiera:

1) określenie „Zespół Szkół”, z zastrzeżeniem ust. 8;

2) określenie kierunku kształcenia;

3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy zespołu, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jeden zespół o tym samym kierunku kształcenia;

4) imię zespołu, jeżeli imię takie zostało nadane;

5) oznaczenie siedziby zespołu.

8. Nazwa zespołu szkół muzycznych składającego się ze szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej II stopnia albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może zawierać określenie odpowiednio: „Szkoła Muzyczna I i II stopnia” albo „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia”.

9. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.

10. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.

§ 2

W statucie szkoły wymienia się:

1) organ prowadzący szkołę;

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3.

1. Statut szkoły określa w szczególności:

1) cele i zadania szkoły wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z innych przepisów prawa, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;

2) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;

3) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność prowadzi;

4) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc;

5) sposób współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i opieki;

6) zadania wydziałów, sekcji i zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych, o których mowa w § 15, jeżeli takie wydziały, sekcje lub zespoły zostały w szkole utworzone;

7) sposób współdziałania szkoły z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji działalności kulturalnej.

2. Program wychowawczy szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. W statucie szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury nie określa się programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposobu współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

4. W statucie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej, realizującej projekt edukacyjny, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, określa się:

1) sposób i kryteria oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego;

2) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły odpowiedzialnych za realizację projektów edukacyjnych przez uczniów.

§ 4.

Statut szkoły może określać:

1) organizację zajęć nadobowiązkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb uczniów w zakresie rozwoju artystycznego;

2) organizację współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§ 5.

Statut szkoły określa:

1. szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada szkoły oraz rada rodziców – jeżeli zostały utworzone;

2. zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 6.

Statut szkoły określa organizację szkoły, z uwzględnieniem § 7 – 10.

§ 7.

W statucie szkoły wymienia się odpowiednio: kierunki kształcenia, wydziały, specjalności, specjalizacje oraz cykle kształcenia, z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego i w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§ 8.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym czasie, z zachowaniem ogólnego czasu zajęć ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 9.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, szkoła może zorganizować świetlicę. Organizację świetlicy określa statut szkoły.

§ 10.

Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować internat. Organizację internatu określa statut szkoły.

§ 11.  

1. Szkoła organizuje bibliotekę.

2. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły.

§ 12.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – specjalistyczna jednostka nadzoru, utworzona na podstawie art. 32a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 13.

Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem § 14 – 16.

§ 14.

1. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w szkole, w której prowadzi się zajęcia ogólnokształcące lub w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Stanowisko drugiego wicedyrektora może być utworzone w szkole, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 800 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Stanowisko kierownika sekcji może być utworzone w szkole, w której jest zatrudnionych co najmniej 6 nauczycieli nauczających tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

4. Stanowisko kierownika wydziału może być utworzone w szkole, w której w ramach danego wydziału nie utworzono stanowiska kierownika sekcji.

5. Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych, utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po zasięgnięciu opinii jednostki nadzoru, o której mowa w § 12 ust. 2.

§ 15.

1. Nauczyciele mogą wchodzić w skład wydziałów lub sekcji.

2. Pracą wydziału lub sekcji kieruje kierownik wydziału lub sekcji.

3. Nauczyciele mogą wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych.

4. Pracą zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

§ 16.

1. Dyrektor szkoły, w której prowadzi się zajęcia ogólnokształcące, powierza każdą klasę opiece nauczycielowi wychowawcy, którym może być nauczyciel uczący w danej klasie.

2. Zakres zadań nauczyciela wychowawcy określa statut szkoły.

§ 17.

Statut szkoły określa:

1) sposób sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły,

3) zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw między zajęciami w szkole, w której prowadzi się zajęcia ogólnokształcące

– odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska.

§ 18.

1. Statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły, a w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych oraz sposoby i terminy informowania kandydatów, z uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły szkoła może organizować edukacyjne zajęcia wyrównawcze.

§ 19.  

Statut szkoły określa:

1) prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

2) obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się podczas trwania tych zajęć,

b) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c) dbania o schludny wygląd, w tym zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju w przypadku, gdy obowiązek noszenia jednolitego stroju został wprowadzony,

d) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

3) przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, z wyłączeniem przypadku skreślenia z listy uczniów z powodu nieuzyskania promocji, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;

4) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

§ 20.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach państwowych.

2. Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.

3. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 21.

Statut szkoły może określać formy i zasady ceremoniału szkolnego.


Załącznik nr 2:  Ramowy statut publicznej placówki artystycznej – ogniska artystycznego

§ 1.

1. Statut publicznej placówki artystycznej – ogniska artystycznego, zwanej dalej „placówką”, określa nazwę placówki. Nazwa placówki zawiera:

1) określenie „Ognisko”;

2) określenie kierunku kształcenia;

3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy placówki, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna placówka o tym samym kierunku kształcenia;

4) imię placówki, jeżeli imię takie zostało nadane;

5) oznaczenie siedziby placówki.

2. Nazwa placówki może zawierać sformułowanie określające organ prowadzący.

3. Nazwa placówki wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej placówki.

4. Nazwa placówki filialnej zawiera nazwę placówki, której placówka filialna jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w ……………………..”.

5. Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

6. Placówce imię nadaje organ prowadzący, na wniosek rady placówki lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 2.

W statucie placówki wymienia się:

1) organ prowadzący placówkę;

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3.

Statut placówki określa w szczególności:

1) cele i zadania placówki wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z innych przepisów prawa;

2) szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów, z uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;

3) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli placówka taką działalność prowadzi;

4) formy opieki nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc;

5) sposób współdziałania placówki z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i opieki;

6) sposób współdziałania placówki z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji działalności kulturalnej.

§ 4.

Statut placówki określa:

1) szczegółowe kompetencje organów placówki, którymi są:

a) dyrektor placówki,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada placówki oraz rada rodziców – jeżeli zostały utworzone;

2) zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 5.

W statucie placówki wymienia się odpowiednio: kierunki kształcenia, specjalności oraz cykle kształcenia, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§ 6.

1. Placówka może zorganizować bibliotekę.

2. Statut placówki określa szczegółowo organizację biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej placówki.

§ 7.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący placówkę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor placówki ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 8.

Statut placówki określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

§ 9.

1. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w placówce, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Dyrektor placówki może utworzyć inne stanowiska kierownicze, w ramach posiadanych środków finansowych oraz za zgodą organu prowadzącego placówkę.

§ 10.

Statut placówki określa sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć w placówce oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem placówki, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska.

§ 11.

Statut placówki określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do placówki, z uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

§ 12.

Statut placówki określa:

1) prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

2) obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się podczas trwania tych zajęć,

b) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki;

3) przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów;

4) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.