Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt archiwalny – Ramowe statuty szkół i placówek artystycznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1646

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się ramowy statut:

1) publicznej szkoły artystycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) publicznej placówki artystycznej – ogniska artystycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Publiczne szkoły artystyczne, publiczne placówki artystyczne oraz zespoły tych szkół i placówek dostosuj ą statuty do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie     po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. (poz. 1646)

Załącznik nr 1
RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

§ 1.

1. Statut publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera: 

1) określenie typu szkoły;

2) w przypadku szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury – określenie kierunku kształcenia;

3) numer porządkowy szkoły, jeżeli został ustalony przez organ prowadzący;

4) imię szkoły, jeżeli imię takie zostało nadane;

5) oznaczenie siedziby szkoły.

2. Nazwa szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury może zawierać określenie odpowiednio: „Policealne Studium” albo „Pomaturalne Studium”.

3. Nazwa szkoły może zawierać sformułowanie określające organ prowadzący.

4. Nazwa szkoły filialnej zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w ………………………..”.

5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

6. Szkole imię nadaje organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

7. Nazwa zespołu szkół zawiera:

1) określenie „Zespół Szkół”;

2) określenie kierunku kształcenia;

3) numer porządkowy zespołu, jeżeli został ustalony przez organ prowadzący;

4) imię zespołu, jeżeli imię takie zostało nadane;

5) oznaczenie siedziby zespołu.

8. Nazwa zespołu szkół muzycznych składającego się ze szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej II stopnia albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może zawierać określenie odpowiednio: „Szkoła Muzyczna I i II stopnia” albo „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia”.

9. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.

10. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.

§ 2. W statucie szkoły wymienia się:

1) organ prowadzący szkołę;

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3. Statut szkoły określa:

1) cele i zadania szkoły wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z innych przepisów prawa, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;

2) szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;

3) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność prowadzi;

4) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc;

5) sposób współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki;

6) zadania wydziałów, sekcji i zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych, o których mowa w § 15, jeżeli takie wydziały, sekcje lub zespoły zostały w szkole utworzone;

7) sposób współdziałania szkoły z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji działalności kulturalnej.

§ 4. Statut szkoły może określać:

1) organizację innych niż obowiązkowe zajęć edukacyjnych dla uczniów, wynikających ze szkolnego planu nauczania, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb uczniów w zakresie rozwoju artystycznego;

2) organizację współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§ 5. Statut szkoły określa:

1) szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada szkoły oraz rada rodziców – jeżeli zostały utworzone;

2) zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 6. Statut szkoły określa organizację szkoły, z uwzględnieniem § 7-10.

§ 7. W statucie szkoły wymienia się odpowiednio: cykle kształcenia, zawody, w których kształci szkoła, działy, specjalności i specjalizacje.

§ 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 12 ust. 3.

§ 9. Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, zgodnie z art. 67 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Organizację świetlicy określa statut szkoły.

§ 10. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować internat. Organizację internatu określa statut szkoły.

§ 11. 

 1. Szkoła organizuje bibliotekę.
 2. Statut szkoły określa organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły.

§ 12.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – specjalistyczna jednostka nadzoru utworzona na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 13. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem § 14-16.

§ 14.

 1. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w szkole, w której prowadzi się zajęcia edukacyjne ogólnokształcące lub w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Stanowisko drugiego wicedyrektora może być utworzone w szkole, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 800 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Stanowisko kierownika sekcji może być utworzone w szkole, w której jest zatrudnionych co najmniej 6 nauczycieli nauczających tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 4. Stanowisko kierownika wydziału może być utworzone w szkole, w której w ramach danego wydziału nie utworzono stanowiska kierownika sekcji.
 5. Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych, utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru utworzonej na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 15. 

 1. Nauczyciele mogą wchodzić w skład wydziałów lub sekcji.
 2. Pracą wydziału lub sekcji kieruje kierownik wydziału lub sekcji, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 i 4.
 3. Nauczyciele mogą wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych.
 4. Pracą zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora szkoły.

§ 16. 

 1. Dyrektor szkoły, w której prowadzi się zajęcia edukacyjne ogólnokształcące, powierza każdą klasę opiece nauczyciela wychowawcy.
 2. Zakres zadań nauczyciela wychowawcy określa statut szkoły.

§ 17. Statut szkoły określa:

1) sposób sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych i innych zajęć edukacyjnych,

2) sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły,

3) zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw między zajęciami w szkole, w której prowadzi się zajęcia edukacyjne ogólnokształcące

– odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów.

§ 18. Statut szkoły określa:

1) prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

2) obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się podczas trwania tych zajęć,

b) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju w przypadku, gdy obowiązek noszenia jednolitego stroju został wprowadzony,

d) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

3) przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, lub przypadki, w których dyrektor szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny, może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

4) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

§ 19. 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach państwowych.
 2. Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.
 3. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 20. Statut szkoły może określać formy i zasady ceremoniału szkolnego.

Załącznik nr 2
RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI ARTYSTYCZNEJ – OGNISKA ARTYSTYCZNEGO

§ 1. 

 1. Statut publicznej placówki artystycznej – ogniska artystycznego, zwanej dalej „placówką”, określa nazwę placówki. Nazwa placówki zawiera:

1) określenie „Ognisko”;

2) określenie kierunku kształcenia;

3) numer porządkowy placówki, jeżeli został ustalony przez organ prowadzący;

4) imię placówki, jeżeli imię takie zostało nadane;

5) oznaczenie siedziby placówki.

 1. Nazwa placówki może zawierać sformułowanie określające organ prowadzący.
 2. Nazwa placówki wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej placówki.
 3. Nazwa placówki filialnej zawiera nazwę placówki, której placówka filialna jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w ……………………..”.
 4. Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 5. Placówce imię nadaje organ prowadzący, na wniosek rady placówki lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 2. W statucie placówki wymienia się:

1) organ prowadzący placówkę;

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3. Statut placówki określa:

1) cele i zadania placówki wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z innych przepisów prawa;

2) szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;

3) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli placówka taką działalność prowadzi;

4) formy opieki nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc;

5) sposób współdziałania placówki z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki;

6) sposób współdziałania placówki z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji działalności kulturalnej.

§ 4. Statut placówki określa:

1) szczegółowe kompetencje organów placówki, którymi są:

a) dyrektor placówki,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada placówki oraz rada rodziców – jeżeli zostały utworzone;

2) zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 5. W statucie placówki wymienia się odpowiednio: specjalności i działy.

§ 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 8 ust. 3.

§ 7.

 1. Placówka może zorganizować bibliotekę.
 2. Statut placówki określa organizację biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej placówki.

§ 8. 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 2. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący placówkę.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki dyrektor placówki ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 9. Statut placówki określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

§ 10. 

 1. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w placówce, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Dyrektor placówki może utworzyć inne stanowiska kierownicze, w ramach posiadanych środków finansowych oraz za zgodą organu prowadzącego placówkę.

§ 11. Statut placówki określa sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć w placówce oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem placówki, odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów.

§ 12. Statut placówki określa:

1) prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

2) obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się podczas trwania tych zajęć,

b) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki;

3) przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów;

4) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.