Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Ramowe plany nauczania – szkoły artystyczne (2010)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 262 

opublikowano: Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 69

zmiany opublikowano: Dz. U. z 2012 r. Poz. 956


Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:

1)  szkoły muzycznej I stopnia – w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-IV – w tabeli 2;

2) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) – w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. b – w tabeli 1b,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI – w tabeli 2;

3)  szkoły muzycznej II stopnia – w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale instrumentalnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale rytmiki – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale wokalnym – w tabeli 3;

4) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w pkt 2 lit. b – w tabeli 1a,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. a – w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale instrumentalnym – w tabeli 3,

e) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale rytmiki – w tabeli 4,

f) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale lutnictwa – w tabeli 5;

5) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 1a,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych – w tabeli 3;

6) liceum plastycznego – w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-IV, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych – w tabeli 2;

7) ogólnokształcącej szkoły baletowej – w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 2 lit. b – w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII-IX – w tabeli 3,

e) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII-IX, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 3a,

f) zajęć edukacyjnych artystycznych – w tabeli 4;

8) szkoły sztuki tańca – w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-III – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas VII-IX o dziewięcioletnim cyklu kształcenia i dla klas IV-VI o sześcioletnim cyklu kształcenia – w tabeli 3;

9) szkoły sztuki cyrkowej – w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) szkoły policealnej – w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium wokalno-baletowym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium wokalno-aktorskim – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium piosenkarskim – w tabeli 3,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium plastycznym – w tabeli 4;

11) szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie bibliotekarz – w załączniku nr 11 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie zaocznym – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym, dla specjalizacji biblioterapia – w tabeli 3;

12) szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie animator kultury – w załączniku nr 12 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie zaocznym, dla specjalizacji animator społeczności lokalnych – w tabeli 2;

13) ogniska artystycznego – w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności muzycznej – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności plastycznej – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności baletowej – w tabeli nr 3.

§ 2.

1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin:

1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)  nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych;

3)  zajęć z religii/etyki;

4)  do dyspozycji dyrektora szkoły.

2. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

1)  zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych oraz na realizację ścieżek edukacyjnych;

2) zajęcia:

a) rozwijające dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

b) nadobowiązkowe pozalekcyjne, dla całej klasy lub grupy uczniów, nieujęte w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c) indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne

– w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły;

3) zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) w ramach posiadanych środków finansowych.

 

3. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć z religii/etyki powinien uwzględniać równomierne obciążenie w poszczególnych latach cyklu nauczania i być zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej.

4.  Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, z tym że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny na ucznia.

5. Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753).

6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 3. 

1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w ramowym planie nauczania realizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności zestawienie zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz wprowadzenie innych niż przewidziane w ramowym planie nauczania nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, których prowadzenie nie jest związane z realizacją podstawy programowej, a służy rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań kierunkowych uczniów.

3. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie projektów edukacyjnych, plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów, wystaw i innych, pod warunkiem że ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni nauki w roku szkolnym i zagwarantowane zostanie co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.

4. Szkolny plan nauczania stanowi podstawę opracowania arkusza organizacji szkoły. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania organizacji zajęć, o której mowa w ust. 3, do arkusza organizacji szkoły należy załączyć szczegółowy kalendarz roku szkolnego z harmonogramem wszystkich planowanych działań.

 § 4.

1. W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne podział na grupy jest obowiązkowy:

1)  na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)  na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

3. W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.

4. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych lub mieszanych.

 § 5.

Od roku szkolnego 2010/2011:

1)  w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w:

a) klasach I i II stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 2, w tabeli 1a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 2, w tabeli 1;

2)  w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w:

a) klasach I i II stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w tabeli 1a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w tabeli 1;

3)  w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych w:

a) klasach I i II stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w tabeli 1a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w tabeli 1;

4)  w ogólnokształcącej szkole baletowej w:

a) klasach IV i V stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w tabeli 2a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, odpowiednio w tabelach 1, 2 lub 3.

 § 6.

W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012:

1)  w przypadku stosowania ramowych planów nauczania, określonych w załącznikach do rozporządzenia: nr 2 w tabeli 1a, nr 4 w tabeli 1a, nr 5 w tabeli 1a i nr 7 w tabeli 2a, opracowuje się szkolny plan nauczania w cyklu trzyletnim;

2)  w pozostałych przypadkach opracowuje się szkolny plan nauczania dla całego cyklu nauczania.

 § 7.

Dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, dostosują organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej do wymogu dotyczącego liczby uczniów w grupie na tych zajęciach, określonego w § 4 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

 § 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 – ramowy plan nauczania dla szkoły muzycznej I st.

Załącznik Nr 2 – ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st.

Załącznik Nr 3 – ramowy plan nauczania dla szkoły muzycznej II st.

Załącznik Nr 4 – ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st.

Załącznik Nr 5 – ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

Załącznik Nr 6 – ramowy plan nauczania dla liceum plastycznego

Załącznik Nr 7 – ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły baletowej

Załącznik Nr 8 – ramowy plan nauczania dla szkoły sztuki tańca

Załącznik Nr 9 – ramowy plan nauczania szkoły sztuki cyrkowej

Załącznik Nr 10 – ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej

Załącznik Nr 11 – ramowy plan nauczania dla szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie bibliotekarz

Załącznik Nr 12 – ramowy plan nauczania dla szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie animator kultury

Załącznik Nr 13 – ramowy plan nauczania dla ogniska artystycznego