W dniu 28 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 28 września 2018 r. pod pozycją 1855 i weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 29 września 2018 r.

Tekst rozporządzenia został ujęty w zbiorze aktów prawnych na naszej stronie.

>> link do rozporządzenia <<