Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Przyjmowanie uczniów (2011)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 831

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

O przyjęcie do:

1) klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat;

3) klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;

4) klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 10 lat;

5) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat;

6) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

7) klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 21 lat;

8) klasy pierwszej szkoły sztuki tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

9) klasy pierwszej szkoły sztuki cyrkowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 12 lat oraz nie więcej niż 20 lat;

10) szkoły policealnej na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata;

11) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, zwanej dalej “szkołą pomaturalną”, na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata;

12) placówki artystycznej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 22 lata.

§ 2.

Szkoły artystyczne mogą prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie:

1) poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole;

2) działalność konsultacyjną, w szczególności w formie zajęć praktycznych i kursów przygotowawczych;

3) wstępne badanie uzdolnień kandydatów i określać celowość wyboru przez kandydata zakresu kształcenia.

§ 3.

1. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie odpowiednio do szkoły lub placówki artystycznej.

2. Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej, klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej;

2) liceum plastycznego – zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum, klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3) ogólnokształcącej szkoły baletowej – zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej szkoły podstawowej lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

4) szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;

5) szkoły policealnej – świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego;

6) szkoły pomaturalnej – świadectwo dojrzałości.

3. Szkoła artystyczna, w zależności od zakresu kształcenia, może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji.

4. Wniosek składa się w terminie określonym w statucie szkoły lub placówki artystycznej.

§ 4.

1. Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia.

2. Egzamin wstępny obejmuje:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia:

a) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

b) egzamin pisemny lub ustny z kształcenia słuchu,

c) inne egzaminy związane ze specjalnością kształcenia, jeżeli statut szkoły przewiduje przeprowadzanie takich egzaminów; statut szkoły określa zakres i formę przeprowadzania tych egzaminów;

2) w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych:

a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;

3) w liceum plastycznym:

a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum;

4) w szkole policealnej:

a) egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,

b) egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia;

5) w szkole pomaturalnej kształcącej w zawodzie bibliotekarz:

a) egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalizacji kształcenia,

b) egzamin ustny z dziedziny wiedzy związanej z wybraną przez kandydata specjalizacją kształcenia;

6) w szkole pomaturalnej kształcącej w zawodzie animator kultury:

a) egzamin praktyczny predyspozycji animacyjnych,

b) egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalizacji kształcenia,

c) egzamin ustny z dziedziny wiedzy związanej z wybraną przez kandydata specjalizacją kształcenia.

§ 5.

1. Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, szkoły muzycznej I stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej oraz placówki artystycznej przeprowadza się badanie przydatności.

2. Badanie przydatności:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia – polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;

2) w ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca – polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;

3) w szkole sztuki cyrkowej – polega na sprawdzeniu warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych i poczucia rytmu;

4) w placówce artystycznej – polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.

§ 6.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy, pierwszy rok kształcenia) dyrektor szkoły lub placówki artystycznej powołuje spośród nauczycieli tej szkoły lub placówki komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły lub placówki artystycznej;

2) ustalenie tematów egzaminów wstępnych;

3) przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub badania przydatności.

3. Z przebiegu egzaminu wstępnego lub badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza odpowiednio protokół egzaminu wstępnego lub badania przydatności, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego lub badania przydatności, oraz uzyskane przez nich oceny.

4. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 3, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły lub placówki artystycznej, oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły lub placówki artystycznej.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 3, jest przechowywany w szkole lub placówce artystycznej przez okres kształcenia ucznia w danej szkole lub placówce artystycznej. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny lub badanie przydatności.

§ 7.

1. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, na podstawie wyniku kwalifikującego, o którym mowa w § 6 ust. 4, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły lub placówki artystycznej.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym mowa w § 6 ust. 4, jest większa niż liczba miejsc, dyrektor szkoły lub placówki artystycznej podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły lub placówki artystycznej z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów określonych w statucie szkoły lub placówki artystycznej.

3. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły lub placówki artystycznej w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danej szkole lub placówce artystycznej.

§ 8.

Kandydaci przyjęci do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w terminie do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych szkołach, przedkładają:

1) w przypadku klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej;

2) w przypadku klasy pierwszej liceum plastycznego – świadectwo ukończenia gimnazjum, klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3) w przypadku klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły baletowej – świadectwo ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

§ 9.

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej do klasy wyższej niż pierwsza (semestru wyższego niż pierwszy, roku kształcenia wyższego niż pierwszy).

2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy (semestru, roku kształcenia), do której kandydat ma być przyjęty.

3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, spośród nauczycieli tej szkoły lub placówki. Dyrektor szkoły lub placówki wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły lub placówki artystycznej.

5. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza (semestru wyższego niż pierwszy, roku kształcenia wyższego niż pierwszy), z tym że w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – po przedłożeniu przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której kandydat uczęszczał.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole lub placówce artystycznej przez okres kształcenia ucznia w danej szkole lub placówce artystycznej.

§ 10.

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do szkoły lub placówki artystycznej w ciągu roku szkolnego.

2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły lub placówki artystycznej do innej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 9 i 10, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

§ 12.

1. Jeżeli w szkole artystycznej, do której uczeń został przyjęty, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

3) uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

2. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na zasadach określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§ 13.

1. W roku szkolnym 2011/2012 do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia są przyjmowani kandydaci, którzy w roku 2011 kończą 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W roku szkolnym 2011/2012 dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjąć do szkoły dziecko, które przed dniem 1 września 2011 r. kończy 6 lat, w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 14.

1. W roku szkolnym 2011/2012 do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia są przyjmowani kandydaci, którzy w roku 2011 kończą 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W roku szkolnym 2011/2012 dyrektor szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjąć do szkoły dziecko, które przed dniem 1 września 2011 r. kończy 6 lat.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

§ 15.

Rekrutację do szkół nowo tworzonych przeprowadza organ prowadzący szkołę.

§ 16.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 85, poz. 943).

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.