Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Programy nauczania / podręczniki (2011)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2011 r. Nr 52, poz. 268

Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole artystycznej, zwanej dalej “szkołą”;

2) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczane do użytku szkolnego;

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;

4) warunki, jakie muszą spełniać osoby wpisywane na listę rzeczoznawców, oraz warunki i tryb skreślania z listy rzeczoznawców;

5) wysokość i tryb wnoszenia opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, a także warunki wynagradzania rzeczoznawców.

§ 2.

1. Program nauczania może być dopuszczony do użytku w szkole, jeżeli:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych odpowiednio w:

a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego, określonej w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 70) albo

b) podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), albo

c) dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.)

– zwanych dalej “podstawą programową”;

2) zawiera:

a) wstęp obejmujący następujące informacje:

–  autor (autorzy),

–  nazwa szkoły,

–  etap edukacyjny,

–  nazwa zajęć edukacyjnych,

b) cele edukacyjne,

c) materiał nauczania obejmujący:

–  treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej,

–  formy sprawdzania osiągnięć ucznia,

–  opis osiągnięć ucznia na zakończenie etapu edukacyjnego,

d) komentarz do realizacji programu nauczania obejmujący:

–  ogólną koncepcję programu nauczania,

–  wskazówki metodyczne,

–  opis warunków niezbędnych do realizacji programu nauczania;

3) jest dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

2. Nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania wraz z proponowanym programem nauczania.

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany:

1) samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami albo

2) przez innego autora (autorów), albo

3) przez innego autora (autorów) wraz ze zmianami dokonanymi przez nauczyciela samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.

4. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego, dyplomowanego lub nauczyciela akademickiego posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści nauczania lub zbliżonej do zakresu treści nauczania, które program nauczania obejmuje.

5. Opinia, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać ocenę zgodności programu nauczania z podstawą programową oraz ocenę spełniania przez program nauczania warunków określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 3.

Podręcznik przeznaczony do użytku szkolnego spełnia następujące warunki:

1) zawiera systematyczną prezentację wybranych treści nauczania, ujętych w podstawie programowej;

2) jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:

a) uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

b) zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

c) ma logiczną i spójną konstrukcję;

3) zawiera treści zgodne z przepisami prawa;

4) ma estetyczną szatę graficzną;

5) nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach edukacyjnych.

§ 4.

1. Podręcznik może mieć formę elektroniczną i może być zamieszczony na informatycznym nośniku danych lub w sieci Internet.

2. Podręcznik w formie elektronicznej zawiera:

1) opis sposobu uruchomienia albo opis sposobu instalacji i uruchomienia;

2) system pomocy zawierający opis sposobu użytkowania podręcznika;

3) mechanizmy nawigacji i wyszukiwania, w tym w szczególności spis treści i skorowidz w postaci hiperłączy;

4) opcję drukowania treści podręcznika, z wyłączeniem dynamicznych elementów multimedialnych, których drukowanie nie jest możliwe.

§ 5.

1. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 11 ust. 1, w tym:

1) dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego;

2) jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

2. W przypadku podręcznika w formie elektronicznej opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 4.

§ 6.

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej “wnioskodawcą”, składa do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej “ministrem”, wniosek o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.

2. Wniosek określa w szczególności etap edukacyjny, zajęcia edukacyjne, typ szkoły, nazwę zawodu, dla którego podręcznik jest przeznaczony, autora (współautorów) podręcznika, tytuł podręcznika oraz rok jego wydania.

3. Do wniosku dołącza się:

1) cztery egzemplarze kompletnego opracowania podręcznika, a w przypadku podręcznika w formie elektronicznej – cztery egzemplarze kompletnego opracowania podręcznika zamieszczone na informatycznym nośniku danych;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

3) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 17.

4. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego nowego wydania podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dla szkół artystycznych, zmienionego w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości, zawiera ponadto szczegółową informację o zakresie wprowadzonych zmian.

§ 7.

1. Minister wskazuje rzeczoznawców do sporządzenia opinii, o których mowa w § 5.

2. Minister przekazuje każdemu z rzeczoznawców egzemplarz kompletnego opracowania podręcznika.

3. W przypadku podręcznika w formie elektronicznej, minister przekazuje każdemu z rzeczoznawców egzemplarz kompletnego opracowania podręcznika zamieszczony na informatycznym nośniku danych.

4. Rzeczoznawca sporządza opinię w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz kompletnego opracowania podręcznika, o którym mowa w ust. 2 lub 3.

5. Rzeczoznawca stwierdza w opinii, czy podręcznik spełnia warunki określone odpowiednio w § 3 i 4, oraz wskazuje w opinii szczegółowo uchybienia, jakie zawiera podręcznik, i konieczne do wprowadzenia poprawki.

6. Opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika albo stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, z zastrzeżeniem § 8.

7. W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, rzeczoznawca, po przedstawieniu mu poprawionego egzemplarza podręcznika, sporządza opinię końcową, stwierdzającą dokonanie wskazanych przez niego poprawek.

8. Rzeczoznawca sporządza opinię końcową w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał poprawiony egzemplarz podręcznika.

9. Opinię o podręczniku, w tym opinię końcową, rzeczoznawca przekazuje ministrowi oraz wnioskodawcy.

§ 8.

1. Minister może zwrócić się do rzeczoznawcy o sporządzenie dodatkowej opinii, w szczególności gdy w stosunku do podręcznika wydano:

1) opinie merytoryczno-dydaktyczne zakończone różniącymi się stwierdzeniami;

2) negatywną opinię językową.

2. Minister przekazuje rzeczoznawcy sporządzającemu dodatkową opinię opinie, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub 2.

3. Dodatkowa opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika. Przepisy § 7 ust. 4 i 9 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

1. Rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli:

1) jest autorem lub współautorem podręcznika, który jest przeznaczony dla tych samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym;

2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym wnioskodawcy;

3) pozostaje z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. Przed sporządzeniem opinii o podręczniku rzeczoznawca składa ministrowi oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 1.

§ 10.

Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy ustala minister, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj opiniowanego podręcznika;

2) etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik;

3) rodzaj i zakres opinii;

4) objętość opiniowanego podręcznika.

§ 11.

1. Opinie dotyczące podręczników sporządzają rzeczoznawcy wpisani na prowadzoną przez ministra listę rzeczoznawców do spraw podręczników dla szkół artystycznych, zwaną dalej “listą rzeczoznawców”.

2. Na listę rzeczoznawców mogą być wpisane osoby posiadające wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej lub zbliżonej do zakresu kształcenia realizowanego w szkołach artystycznych, doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, artystycznej lub dydaktycznej oraz rekomendację specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, szkoły wyższej lub instytucji kultury.

3. Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba, która:

1) była ukarana karą dyscyplinarną;

2) była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Lista rzeczoznawców jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

§ 12.

1. Wpis na listę rzeczoznawców jest dokonywany na wniosek osoby zainteresowanej albo – za jej zgodą – na wniosek specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej.

2. Osoba zainteresowana albo jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, składa do ministra wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

2) informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, artystycznej lub dydaktycznej;

3) rekomendację, o której mowa w § 11 ust. 2;

4) oświadczenie osoby zainteresowanej, że nie była ukarana karą dyscyplinarną;

5) oświadczenie osoby zainteresowanej, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;

6) zgodę osoby zainteresowanej – w przypadku wniosku składanego przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1.

§ 13.

1. Minister skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców:

1) na wniosek rzeczoznawcy albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 12 ust. 1, za zgodą rzeczoznawcy;

2) w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną albo skazania rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;

3) w przypadku śmierci rzeczoznawcy.

2. Minister może skreślić rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli:

1) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił sporządzenia opinii;

2) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin sporządzenia opinii;

3) opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest niezgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

§ 14.

1. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazu podręczników dla szkół artystycznych, ze wskazaniem odpowiednio:

1) autora (autorów), tytułu podręcznika, a w przypadku publikacji – także wydawcy;

2) typu szkoły artystycznej, etapu edukacyjnego i rodzaju zajęć edukacyjnych, dla których podręcznik jest przeznaczony;

3) roku dopuszczenia;

4) rzeczoznawców, którzy sporządzili opinie o podręczniku.

2. Wykaz podręczników dla szkół artystycznych jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

§ 15.

Wydawca podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dla szkół artystycznych zamieszcza w podręczniku adnotację: “Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i wpisany do wykazu podręczników dla szkół artystycznych, przeznaczony do nauczania ……………………………………..

na podstawie opinii rzeczoznawców:

1) ……………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………

Etap edukacyjny ……………………………………………………………………………………………………………

Typ szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok dopuszczenia ……………………………………………………………………………………………………….”.

§ 16.

Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika dotyczy danego wydania oraz kolejnych niezmienionych wydań.

§ 17.

1. Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego wnosi opłatę w wysokości 800 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku:

1) podręcznika przeznaczonego do kształcenia w unikatowych zawodach artystycznych – wysokość opłaty wynosi 80 zł;

2) nowego wydania podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dla szkół artystycznych, zmienionego w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości – wysokość opłaty wynosi 100 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek wskazany przez ministra.

§ 18.

W zakresie kształcenia ogólnego w szkole artystycznej mogą być stosowane podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 19.

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych (Dz. U. Nr 30, poz. 254) podlegają z urzędu wpisowi do wykazu podręczników dla szkół artystycznych, o którym mowa w § 14 ust. 1.

§ 20.

Rzeczoznawcy wpisani na listę rzeczoznawców do spraw programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych na podstawie rozporządzenia wymienionego w § 19, podlegają z urzędu wpisowi na listę rzeczoznawców, o której mowa w § 11 ust. 1.

§ 21.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.