Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Podstawy programowe (2010)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 70

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374), w publicznych szkołach artystycznych:

1) aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 347[01]);

2) aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 347[02]);

3) animator kultury (symbol cyfrowy 347[03]);

4) bibliotekarz (symbol cyfrowy 348[01]);

5) muzyk (symbol cyfrowy 347[04]);

6) plastyk (symbol cyfrowy 347[07]);

7) tancerz (symbol cyfrowy 347[08]).

2. Podstawy programowe, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1-7 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy

Załącznik Nr 2 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie aktor scen muzycznych

Załącznik Nr 3 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie animator kultury

Załącznik Nr 4 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie bibliotekarz

Załącznik Nr 5 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załącznik Nr 6 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie plastyk

Załącznik Nr 7 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie tancerz