Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Organizacja roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Publikator:  Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 761

publikatory zmian uwzględnionych w tekście:

Dz. U. z 2019 r. poz. 1122
Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 184
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 668; Nr 153, poz. 1092
Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 541

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach artystycznych, zwanych dalej “szkołami”, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą, z zastrzeżeniem ust. 2-5, w ostatni piątek czerwca. Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.

2. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego i egzaminu maturalnego według odrębnego planu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4. W klasach programowo najwyższych szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca i szkół sztuki cyrkowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego według odrębnego planu ustalonego przez dyrektora szkoły.

5. W szkołach policealnych oraz szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

§ 2.

Ustala się następujące terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie, w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych są zgodne z terminami, właściwymi dla szkół na obszarze poszczególnych województw, ogłoszonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy się w najbliższy wtorek po świętach;

4) ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

§ 3.

W zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni tygodnia, z tym że:

1) decyzje o organizacji tygodnia pracy podejmują dyrektorzy szkół, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej;

2) o przyjętej organizacji tygodnia pracy dyrektorzy szkół powiadamiają organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców przed rozpoczęciem zajęć szkolnych;

3) w szkołach, w których obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, w dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoły mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy artystyczne i inne służące upowszechnianiu kultury.

§ 4.

1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, w których rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej, szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury – do 6 dni;

2) liceum plastycznego – do 8 dni;

3) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej – do 10 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:

a) sprawdzian przeprowadzany w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

b) egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,

c) egzamin maturalny;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;

4) w piątek po święcie Bożego Ciała;

5) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, oraz za zgodą dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

5. W dniach, o których mowa w ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

(uchylony)

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.