Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Ocena pracy nauczyciela (2001)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Opublikowano: Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 772

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o:

1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w artystycznych szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 pkt 2, 3 i 7 oraz w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320), zwanej dalej “ustawą”,

2) szkole – rozumie się przez to artystyczne szkoły i placówki, o których mowa w pkt 1,

3) uczniach – rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków artystycznych szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel.

2. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.

3. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

4. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej “Kartą Nauczyciela”, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

§ 3.

1. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.

3. Dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela, uwzględnia w szczególności:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,

2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uzyskiwane wyniki w pracy, uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach sekcji, wydziałów lub zespołów przedmiotowych, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie środowiskiem ucznia, współpraca z rodzicami),

3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym lub działalności artystycznej,

4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,

5) kulturę osobistą oraz przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

§ 4.

1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym że ocena ta może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela na co najmniej 30 dni przed dokonaniem oceny.

§ 5.

Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela konsultanta właściwego w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli artystycznych szkół i placówek, współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.

§ 6.

1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny pracy oraz wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z projektem oceny pracy.

2. Na wniosek nauczyciela, przy zapoznaniu go z projektem oceny pracy oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

3. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela. Wzór karty oceny pracy stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 7.

1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel rady pedagogicznej,

3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców,

4) nauczyciel konsultant właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli artystycznych szkół i placówek, współpracujący z Centrum Edukacji Artystycznej,

5) na wniosek nauczyciela – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, może ustalić nową ocenę pracy albo podtrzymać ocenę pracy kwestionowaną przez nauczyciela.

3. Rozstrzygnięcia co do ustalenia nowej oceny pracy albo podtrzymania oceny pracy kwestionowanej przez nauczyciela zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów, decyduje głos przewodniczącego zespołu.

4. W przypadku ustalenia nowej oceny pracy wydaje się nową kartę oceny pracy. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Przepisy § 1-7 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 9.

1. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego, albo organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.

2. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy, ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

3. Oceny cząstkowej w zakresie:

1) realizacji zadań określonych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę,

2) realizacji zadań określonych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,

3) realizacji zadań określonych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2-4 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

4. Organ prowadzący szkołę dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.

5. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio.

§ 10.

1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego,

3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców,

4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – nauczyciel konsultant właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli artystycznych szkół i placówek, współpracujący z Centrum Edukacji Artystycznej,

5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny pracy, którą dyrektor szkoły kwestionuje.

3. Przepisy § 7 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik – Karta oceny pracy (wzór)