Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły artystycznej

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

opublikowano: Dz.U. z 2017 r. poz. 709   (wejście w życie: 4 kwietnia 2017 r.)

uwzględniona zmiana: Dz. U. z 2018 r. poz. 197

brzmienie aktualne na dzień 25 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W szkole, której dyrektorem jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.

2. W szkole, której dyrektorem jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

§ 2.

1. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej „ustawą”, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.

3. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach;

2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela: uzyskiwane wyniki w pracy, uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach sekcji, wydziałów lub zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpracę z rodzicami;

3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym lub działalności artystycznej;

4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;

5) kulturę osobistą oraz przestrzeganie porządku pracy: punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji.

§ 3.

1. Do okresu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc, okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a także okresów urlopu wypoczynkowego, trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

2. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na 30 dni przed dokonaniem oceny.

§ 4.

Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii nauczyciela konsultanta właściwego w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinia ta jest wyrażana na piśmie.

§ 5.

1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny pracy oraz wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z projektem oceny pracy i wysłuchania jego uwag i zastrzeżeń.

2. Na wniosek nauczyciela, przy zapoznaniu go z projektem oceny pracy oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

§ 6.

1. Dyrektor szkoły sporządza kartę oceny pracy.

2. Karta oceny pracy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;

4) staż pracy pedagogicznej;

5) stopień awansu zawodowego;

6) wykształcenie;

7) datę rozpoczęcia pracy w szkole;

8) formę nawiązania stosunku pracy;

9) datę powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole – w przypadku nauczyciela zajmującego takie stanowisko;

10) datę dokonania ostatniej oceny pracy;

11) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;

12) uzasadnienie oceny pracy;

13) datę dokonania oceny pracy;

14) podpis osoby dokonującej oceny pracy;

15) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

3. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Odpis karty oceny pracy załącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 7.

1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady pedagogicznej;

3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców;

4) nauczyciel konsultant właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracujący z Centrum;

5) na wniosek ocenianego nauczyciela – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

2. W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela konsultanta w skład zespołu oceniającego zamiast osób wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 powołuje się drugiego przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3. Zespół oceniający może ustalić nową ocenę pracy albo utrzymać ocenę pracy kwestionowaną przez nauczyciela.

4. Rozstrzygnięcia co do ustalenia nowej oceny pracy albo utrzymania oceny pracy kwestionowanej przez nauczyciela zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego.

5. W przypadku ustalenia nowej oceny pracy zespół oceniający sporządza nową kartę oceny pracy. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku utrzymania oceny pracy kwestionowanej przez nauczyciela zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia.

7. Przewodniczący zespołu oceniającego doręcza nauczycielowi oryginał nowej karty oceny pracy albo uzasadnienia, o którym mowa w ust. 6. Kopię nowej karty oceny pracy albo uzasadnienia załącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 8.

Przepisy § 1-7 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy nauczyciela uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 9.

1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 5 i art. 68 ust. 1 pkt 1-10, ust. 5 i 6 ustawy oraz w art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2. Oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań określonych w:

1) art. 68 ust. 1 pkt 5 i ust. 5 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę;

2) art. 5 i art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;

3) art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10 oraz ust. 6 ustawy oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2-4 i 6 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – oceny dokonuje ten organ.

3. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane na piśmie.
4. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10.

1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców;

4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – nauczyciel konsultant właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracujący z Centrum;

5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

2. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.

3. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny pracy, którą dyrektor szkoły kwestionuje.

4. Przepisy § 7 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

Do postępowań dotyczących oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 13. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.