W dniu 7 lutego 2020 r. zostało wydane nowe zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Zarządzenie uwzględnia w swojej treści aktualne regulacje i wytyczne aktów prawnych wyższego rzędu w zakresie pobierania nauki w szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. z dniem 7 lutego 2020 r.

>> link do zarządzenia <<