W dniu 15 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozporządzenie odnosi się do publicznych szkół artystycznych realizujących także kształcenie w zakresie ogólnym, dla których organami prowadzącymi są osoby fizyczne lub osoby prawne, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wydawane jest corocznie.

Ogłoszenie rozporządzenia nastąpiło w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 691.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 30 kwietnia 2019 r.