W dniu 8 maja 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych.

Ogłoszenie nastąpiło w Dzienniku Ustaw pod poz. 813.

Nowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1193 i 1740), które utraci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 9 maja 2020 r.

Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami został włączony do prowadzonej przez Wydział Prawny CEA bazy aktów prawnych.

>> link do rozporządzenia <<