W dniu 5 lipca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1763 oraz z 2018 r. poz. 1161), które utraci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1247.

>> link do rozporządzenia <<

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.