W dniu 29 listopada 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.


Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 2199.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w dniu 30 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia, w aktualnie trwającym roku szkolnym dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia), w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

>> link do rozporządzenia <<

Należy także zaznaczyć, że do dotychczasowych szkół artystycznych, o których mowa w art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, stosuje się rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 761 z późn. zm.).