Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Podstawy programowe (2014)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2014 r. poz. 1039

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), w publicznych szkołach artystycznych:

1) aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502);

2) aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601);

3) animator kultury (symbol cyfrowy 343901);

4) bibliotekarz (symbol cyfrowy 343301);

5) muzyk (symbol cyfrowy 343602);

6) plastyk (symbol cyfrowy 343204);

7) tancerz (symbol cyfrowy 343701).

2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Podstawy programowe, o których mowa w ust. 1, określają załączniki nr 2-8 do rozporządzenia.

§ 2. 

1. Podstawy programowe określone w załącznikach nr 1-8 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2014/2015 w pierwszych klasach publicznych szkół artystycznych.

2. W pozostałych klasach publicznych szkół artystycznych, do zakończenia cyklu kształcenia w tych szkołach, stosuje się podstawy programowe określone w przepisach dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załączniki

Załącznik nr 1 – EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE dla zawodów artystycznych na koniec nauki w szkole II stopnia

Załącznik nr 2 – podstawa programowa kształcenia w zawodzie AKTOR CYRKOWY

Załącznik nr 3 – podstawa programowa kształcenia w zawodzie AKTOR SCEN MUZYCZNYCH

Załącznik nr 4 – podstawa programowa kształcenia w zawodzie ANIMATOR KULTURY

Załącznik nr 5 – podstawa programowa kształcenia w zawodzie BIBLIOTEKARZ

Załącznik nr 6 – podstawa programowa kształcenia w zawodzie MUZYK

Załącznik nr 7 – podstawa programowa kształcenia w zawodzie PLASTYK

Załącznik nr 8 – podstawa programowa kształcenia w zawodzie TANCERZ