Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Nagrody dla nauczycieli

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 41 z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Opublikowano: Dz. Urz. MKiDN z 2011 r. Nr 6, poz. 51

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, publicznych szkół artystycznych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwanych dalej “szkołami”, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Nagrody przyznawane są ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiącego 1% wysokości planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

3. Suma środków, o której mowa w ust. 2, dzielona jest na nagrody według następujących zasad:

1) 0,03% na nagrody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) 0,17% na nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej;

3) 0,8% na nagrody dyrektorów szkół.

4. Ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 3 nie przyznaje się nagród dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

§ 2.

1. Nagroda ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwana dalej “nagrodą ministra” przyznawana jest nauczycielowi za:

1) wybitne osiągnięcia w pracy pedagogiczno-artystycznej lub pedagogicznej, lub

2) działalność innowacyjną w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, w tym w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Nagroda ministra przyznawana jest corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala corocznie wysokość nagród ministra I i II stopnia.

§ 3.

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra występuje:

1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

2) dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej – dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 z załączonymi opiniami rady pedagogicznej, rady szkoły i związków zawodowych działających w szkole, oraz wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 z załączonymi opiniami właściwego wizytatora, rady szkoły i związków zawodowych działających w szkole, składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do dnia 10 września. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Jeżeli na terenie szkoły nie działają związki zawodowe, należy tę informację odnotować we wniosku.

§ 4.

1. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 2, opiniuje komisja do spraw nagród ministra powołana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przewodniczący Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół artystycznych. Komisja pracuje w składzie co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków, której ustalenia zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

3. Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez komisję do spraw nagród ministra, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody ministra.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może także z własnej inicjatywy przyznać nagrodę ministra nauczycielowi, który spełnia wymagania określone w § 2 ust. 1. W takim przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.

§ 5.

1. Nagroda dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, zwana dalej “nagrodą dyrektora centrum” przyznawana jest nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w pracy:

1) pedagogiczno-artystycznej lub pedagogicznej, lub

2) dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w zakresie realizacji zdań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Nagroda dyrektora centrum przyznawana jest corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

3. Wysokość nagrody dyrektora centrum I i II stopnia stanowi odpowiednio 40% wysokości nagrody ministra, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 6.

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora centrum występuje:

1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

2) właściwy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej – dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 z załączonymi opiniami rady pedagogicznej, rady szkoły i związków zawodowych działających w szkole, oraz wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 z załączonymi opiniami rady szkoły i związków zawodowych działających w szkole, składa się do dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w terminie do dnia 10 września. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Jeżeli na terenie szkoły nie działają związki zawodowe, należy tę informację odnotować we wniosku.

§ 7.

1. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 2, opiniuje komisja do spraw nagród dyrektora centrum powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej jako przewodniczący, wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół artystycznych.

3. Komisja do spraw nagród dyrektora centrum pracuje w składzie co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków, której ustalenia zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej może także z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektora centrum nauczycielowi, który spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1. W takim przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.

§ 8.

1. Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest nauczycielowi za osiągnięcia w pracy:

1) pedagogiczno-artystycznej lub pedagogicznej, lub

2) dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

3. Dyrektor szkoły ustala corocznie wysokość nagród.

4. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek wicedyrektora albo nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły i związków zawodowych działających w szkole. Dyrektor podejmuje decyzję wobec każdego zgłoszonego wniosku o przyznanie nagrody.

5. Jeżeli na terenie szkoły nie działają związki zawodowe, należy tę informację odnotować we wniosku.

§ 9.

1. Przyznanie nagrody nauczycielowi odnotowuje się w aktach osobowych nauczyciela.

2. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, o której mowa w § 2 ust. 1 lub
§ 5 ust. 1 otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 10.

Wnioski o przyznanie nagrody ministra oraz nagrody dyrektora centrum, złożone przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują moc i są rozpatrywane w trybie określonym niniejszym zarządzeniem.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Załącznik Nr 2 – Wzór wniosku o przyznanie nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej