Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych (2011)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

Opublikowano: Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1345

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz szkoły artystyczne i placówki kształcenia artystycznego, a także wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kursie kwalifikacyjnym – należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygotowania pedagogicznego;

2) przygotowaniu pedagogicznym – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin;

3) kierunku (specjalności) studiów zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć;

4) studiach pierwszego stopnia – należy przez to rozumieć studia licencjackie, inżynierskie lub studia wyższe zawodowe;

5) studiach magisterskich – należy przez to rozumieć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

6) studiach wyższych – należy przez to rozumieć studia, o których mowa w pkt 4 i 5.

§ 3.

Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a Konferencją Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwymi władzami zwierzchnimi kościołów lub innych związków wyznaniowych.

§ 4.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w wyższej szkole muzycznej na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych następujących przedmiotów:

1) historia muzyki z literaturą muzyczną,

2) literatura muzyczna,

3) formy muzyczne,

4) folklor (muzyczny),

5) audycje muzyczne,

6) zasady muzyki

posiada także osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku muzykologia w innej niż wyższa szkoła muzyczna szkole wyższej oraz przygotowaniem pedagogicznym.

3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w wyższej szkole muzycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

4. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych i policealnych szkołach muzycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w innej niż wyższa szkoła muzyczna wyższej szkole artystycznej na kierunku (specjalności):

1) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym i która posiada znaczący dorobek artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

5. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach muzycznych, z zastrzeżeniem § 9 i 14, posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności):

1) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

6. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, z zastrzeżeniem § 9 i 14, oprócz osoby, o której mowa w ust. 5, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

7. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, z zastrzeżeniem § 9 i 14, oprócz osoby, o której mowa w ust. 5 i 6, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 5.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach plastycznych i policealnych szkołach plastycznych posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich w wyższej szkole plastycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich w wyższej szkole plastycznej na innym niż wymieniony w pkt 1 kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, która posiada znaczący dorobek artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) studiów magisterskich w innej niż wyższa szkoła artystyczna szkole wyższej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się:

1) świadectwem dojrzałości i dyplomem ukończenia szkoły policealnej w zakresie odpowiedniego kierunku (specjalności), co najmniej dwuletnim stażem pracy lub tytułem robotnika (pracownika) wykwalifikowanego w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) świadectwem dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej w zakresie odpowiedniego kierunku (specjalności), co najmniej dwuletnim stażem pracy lub tytułem robotnika (pracownika) wykwalifikowanego w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem pedagogicznym, lub

3) tytułem mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem pedagogicznym.

3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w szkołach plastycznych, z zastrzeżeniem § 9 i 14, posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności):

1) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 6.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach baletowych posiada osoba, która uzyskała zawód tancerza oraz legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, która posiada znaczący dorobek z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, która posiada znaczący dorobek z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć muzycznych, przewidzianych jako obowiązkowe w ramowym planie nauczania, oraz do realizacji akompaniamentu w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada osoba mająca kwalifikacje określone w § 4 ust. 1-4.

3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach baletowych, z zastrzeżeniem § 9 i 14, posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności):

1) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 7.

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach sztuki cyrkowej posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich na innym niż wymieniony w pkt 1 kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, która posiada stopień naukowy doktora lub ukończyła studia podyplomowe albo inne prowadzone przez szkołę wyższą w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć lub posiada znaczący dorobek z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, lub

4) policealnego studium cyrkowego, świadectwem dojrzałości oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 8.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych w pomaturalnych szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, lub

3) studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach, o których mowa w ust. 1, w zakresie specjalizacji tanecznej posiada osoba, o której mowa w § 6 ust. 1.

§ 9.

1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów wyższych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest nauczany język, oraz przygotowaniem pedagogicznym, lub

3) studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz przygotowaniem pedagogicznym, lub

4) nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub

5) studiów wyższych na dowolnym kierunku (specjalności) i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osób wymienionych w ust. 1, posiadają również osoby legitymujące się dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w dowolnej specjalności oraz:

1) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

2) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz przygotowaniem pedagogicznym.

3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w klasach I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w klasach I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia określone w § 4 ust. 5-7, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

§ 10.

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich w wyższej szkole artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich w wyższej szkole artystycznej na innym niż wymieniony w pkt 1 kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, która posiada znaczący dorobek artystyczny w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) studiów magisterskich w innej niż wyższa szkoła artystyczna szkole wyższej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, lub

4) studiów pierwszego stopnia w wyższej szkole artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, lub

5) szkoły artystycznej w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, świadectwem dojrzałości oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 11.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

§ 12.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły, określone w § 4 ust. 5-7, § 5 ust. 3, § 6 ust. 3 lub

2) posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie, oraz przygotowanie pedagogiczne.

§ 13.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów wyższych w zakresie bibliotekoznawstwa oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów wyższych oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa albo legitymująca się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego.

§ 14.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – psychologa w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 92, poz. 753), oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 15.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – pedagoga w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich na dowolnym kierunku i studiów podyplomowych w zakresie prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – pedagoga w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz przygotowaniem pedagogicznym.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – pedagoga w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 16.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich w zakresie logopedii oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich na dowolnym kierunku i studiów podyplomowych w zakresie logopedii oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie logopedii oraz przygotowaniem pedagogicznym.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 17.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów magisterskich na dowolnym kierunku i studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowaniem pedagogicznym.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 18.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela – wychowawcy w internatach posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat.

§ 19.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – wychowawcy w bursach posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym lub

2) studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – wychowawcy w bursach, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub innej specjalności i ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 20.

Kwalifikacje do nauczania w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego, z zastrzeżeniem § 9 i 14, posiada również osoba mająca przygotowanie pedagogiczne i która w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć uzyskała tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, stopień naukowy doktora lub doktora sztuki.

§ 21.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) uprawniającym do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole artystycznej oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

§ 22.

Przygotowanie pedagogiczne potwierdzane jest dokumentem:

1) ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) przygotowującym do nauczania w szkołach artystycznych, jeżeli program studiów obejmował przygotowanie pedagogiczne, lub

2) ukończenia studium pedagogicznego w wyższej szkole artystycznej lub w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, lub

3) ukończenia kursu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, lub

4) ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, lub

5) ukończenia studiów podyplomowych.

§ 23.

Oceny dorobku w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek dyrektora szkoły artystycznej lub placówki kształcenia artystycznego, a w odniesieniu do dyrektora szkoły artystycznej lub placówki kształcenia artystycznego – na wniosek dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, utworzonej na podstawie art. 32a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

§ 24.

Określony w § 2 pkt 2 wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały przygotowanie pedagogiczne w formach i wymiarze zgodnych z dotychczas obowiązującymi przepisami.

§ 25.

1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia zwolnieni z wymagań kwalifikacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów mogą nadal nauczać w danym typie szkoły artystycznej i rodzaju placówki kształcenia artystycznego, w zakresie określonym w zwolnieniu.

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

§ 26.

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania tego samego stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub rodzaju placówki kształcenia artystycznego.

§ 27.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 135).

§ 28.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK – ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Podstawowa znajomość języka:

1) język angielski:

a) First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A lub В,

b) International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 5,0 pkt-6,0 pkt,

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

–  Educational Testing Service, Princeton, USA:

–  wersja iВТ (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

–  wersja CBT (komputerowa) – minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

–  wersja PBT (tradycyjna) – minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Communicator”;

2) język niemiecki:

a) Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) – poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut,

b) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut;

3) język francuski:

a) Diplòme d’Etudes en Langue Française (DELF – Premier Degré),

b) Diplòme d’Etudes en Langue Française (DELF) B2,

c) Diplòme de Langue Française (DL), Alliance Française;

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3), Università Stranieri di Perugia;

5) język hiszpański:

a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel Intermedio), Instituto Cervantes.

2. Zaawansowana znajomość języka:

1) język angielski:

a) Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub С,

b) International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt-7,0 pkt,

c) Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:

–  wersja iВТ (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,

–  wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

–  wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

d) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Expert” łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Expert”;

2) język niemiecki:

a) Goethe-Zertifikat C1 – Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe-Institut,

b) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz,

c) Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (ÖSD), Österreich Institut;

3) język francuski:

a) Certificat d’acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sèvres – Francja,

b) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF),

c) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises (DS), Alliance Française;

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), Università Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4), Università Stranieri di Perugia;

5) świadectwa złożenia egzaminu państwowego z języka obcego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 44).

3. Biegła znajomość języka:

1) język angielski:

a) Certificate of Proficiency in English (CPE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub С,

b) International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 7,5 pkt-9,0 pkt,

c) Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:

–  wersja iВТ (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt,

–  wersja CBT (komputerowa) – minimum 250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

–  wersja PBT (tradycyjna) – minimum 600 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

d) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Mastery” łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Mastery”;

2) język niemiecki:

a) Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,

b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut,

c) Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut;

3) język francuski:

a) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Sèvres – Francja,

b) Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Française;

4) język włoski:

a) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5), Università Stranieri di Perugia,

b) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università Stranieri di Siena;

5) język hiszpański:

a) Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel Superior), Instituto Cervantes.

4. Egzaminy nauczycielskie

Świadectwa złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych.