Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt Archiwalny – Konkursy, olimpiady, turnieje

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1346

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć artystycznych, dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zwanych dalej “szkołami artystycznymi”, organizowane są konkursy, turnieje i olimpiady.

2. Konkursy, turnieje i olimpiady mogą występować pod nazwą własną określoną w regulaminie.

§ 2.

1. Tematyka konkursu jest związana z podstawą programową kształcenia w poszczególnych kierunkach i specjalnościach szkolnictwa artystycznego.

2. Konkurs jest organizowany z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.

3. Konkurs może być organizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy i może mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy.

§ 3.

1. Turniej jest organizowany z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania i ma na celu umożliwienie uczniom rywalizacji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innych dziedzin artystycznych nieobjętych podstawą programową kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

2. Turniej jest organizowany jako jednoetapowy i może mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki lub ogólnopolski.

§ 4.

1. Tematyka olimpiady jest związana z podstawą programową kształcenia w poszczególnych kierunkach i specjalnościach szkolnictwa artystycznego.

2. Olimpiada jest organizowana z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej dla uczniów:

1) klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2) klas IV-VI szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia;

3) klas III i IV szkoły muzycznej II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia;

4) klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

5) liceum plastycznego;

6) klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

3. Olimpiada obejmuje trzy etapy:

1) I etap – eliminacyjny, na poziomie szkolnym lub wojewódzkim;

2) II etap – eliminacyjny, o zasięgu ponadwojewódzkim;

3) III etap – finałowy, o zasięgu ogólnopolskim.

§ 5.

Organizatorem konkursu, turnieju lub olimpiady mogą być:

1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej “ministrem”;

2) specjalistyczna jednostka nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej “Centrum”;

3) szkoła artystyczna;

4) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna;

5) inna osoba prawna;

6) osoba fizyczna.

§ 6.

1. W celu przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady organizator opracowuje regulamin konkursu, turnieju lub olimpiady.

2. Regulamin określa:

1) nazwę konkursu, turnieju lub olimpiady;

2) program merytoryczny konkursu, turnieju lub olimpiady zawierający:

a) zakres tematyczny lub wymagany repertuar,

b) wskazanie materiałów i źródeł objętych zakresem tematycznym konkursu, turnieju lub olimpiady,

c) informacje na temat instrumentarium oraz wydawnictw nutowych, w przypadku konkursu, turnieju lub olimpiady w zakresie gry na instrumencie;

3) datę i miejsce przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady;

4) warunki uczestnictwa oraz sposób oceniania i nagradzania;

5) tryb pracy komisji podejmującej decyzje w sprawie oceniania i nagradzania uczestników.

3. Regulamin konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim opracowany przez podmioty, o których mowa w § 5 pkt 3-6, zatwierdza Centrum.

4. Regulamin konkursu o zasięgu międzynarodowym opracowany przez podmioty, o których mowa w § 5 pkt 3-6, zatwierdza minister.

5. Regulaminy, o których mowa w ust. 3 i 4, organizatorzy przekazują odpowiednio Centrum albo ministrowi do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym planowane jest przeprowadzenie konkursu, turnieju lub olimpiady.

§ 7.

1. W celu dokonania oceny merytorycznej uczestników konkursu, turnieju lub olimpiady i wyłonienia laureatów organizator powołuje komisję spośród nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli szkół wyższych artystycznych i osób posiadających znaczący dorobek artystyczny z zakresu odpowiadającego danemu rodzajowi konkursu, turnieju lub olimpiady oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. W przypadku konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim, którego organizatorem jest podmiot, o którym mowa w § 5 pkt 3-6, przewodniczącego i członków komisji powołuje Centrum, a w przypadku konkursu o zasięgu międzynarodowym – minister.

3. Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie lub zespół uczniów biorą udział w danym konkursie, turnieju lub olimpiadzie.

§ 8.

1. Informację o przeprowadzanym w danym roku szkolnym konkursie, turnieju i olimpiadzie podaje do publicznej wiadomości organizator.

2. Wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym jest podawany do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

1. Organizator, o którym mowa w § 5 pkt 3-6, może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na organizację konkursu, turnieju i olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim, lub konkursu o zasięgu międzynarodowym.

2. Wniosek o dofinansowanie konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim organizator składa do Centrum, a wniosek o dofinansowanie konkursu o zasięgu międzynarodowym – do ministra.

3. Wniosek składa się wraz regulaminem, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 lub 4, w terminie określonym w § 6 ust. 5. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości oraz kosztorys przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady.

4. Kosztorys przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady powinien zawierać zestawienie wszystkich planowanych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, wysokość przeznaczanych środków własnych, wysokość ewentualnego dofinansowania pochodzącego z innych źródeł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania.

5. Dofinansowanie następuje z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji ministra.

§ 10.

1. Organizator, o którym mowa w § 5 pkt 3-6, z przeprowadzonego konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim, a w przypadku konkursu – także o zasięgu międzynarodowym, sporządza sprawozdanie zawierające:

1) ocenę merytoryczną konkursu, turnieju lub olimpiady;

2) zbiorczą kartę punktacyjną uczestników konkursu, turnieju lub olimpiady;

3) wykaz laureatów konkursu, turnieju lub olimpiady;

4) szczegółowe rozliczenie z wykorzystanych środków w przypadku otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 9 ust. 5.

2. Organizator przekazuje sprawozdanie odpowiednio Centrum albo ministrowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu, turnieju lub olimpiady.

3. Niewykorzystane środki przyznane z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji ministra na dofinansowanie przeprowadzenia turnieju, konkursu lub olimpiady organizator zwraca w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu, turnieju lub olimpiady na rachunek bankowy wskazany przez ministra.
 

§ 11.

1. Laureat lub finalista konkursu, turnieju lub olimpiady otrzymuje dyplom wydawany przez organizatora.

2. Dyplom zawiera:

1) nazwę, datę i miejsce przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady;

2) imię i nazwisko laureata lub finalisty;

3) nazwę szkoły, do której laureat lub finalista uczęszczają;

4) uzyskaną lokatę;

5) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego laureata lub finalistę;

6) podpisy organizatora, przewodniczącego i członków komisji.

§ 12.

Uczniowie szkół i placówek artystycznych mogą uczestniczyć w turniejach, konkursach i olimpiadach organizowanych na warunkach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 13.

Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

§ 14.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz. U. Nr 87, poz. 975).

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.