Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Konkurs na dyrektora – regulamin

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

opublikowano: Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 642
tekst jednolity ogłoszono:  Dz. U. z 2013 r. Poz. 832
zmiany uwzględnione w treści opublikowano:  Dz. U. z 2012 r. Poz. 315

Na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej “szkołą”, oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów szkół artystycznych, zwanej dalej “placówką”, oraz tryb pracy komisji konkursowej.

§ 2.

1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłasza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego szkołę lub placówkę, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego również na stronie internetowej specjalistycznej jednostki nadzoru “Centrum Edukacji Artystycznej”.

3. Ogłoszenie o konkursie może być ponadto zamieszczone w prasie o zasięgu lokalnym.

4. O ogłoszeniu konkursu organ prowadzący powiadamia pisemnie szkołę lub placówkę.

5. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu, zwane dalej “kandydatami”, nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

7. Kandydaci składają ofertę obejmującą dokumenty, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę wyznacza, spośród członków komisji konkursowej, zwanej dalej “komisją”, przewodniczącego komisji, który kieruje jej pracami. 

§ 4.

1. Posiedzenie komisji odbywa się nie wcześniej niż po 14 dniach od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 5.

1. Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia. Uchwała zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

2. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:

1) oferta została złożona po terminie;

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;

3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

3. Czynności komisji, o których mowa w ust. 1, odbywają się bez udziału kandydatów, ale na żądanie przewodniczącego komisji kandydat jest obowiązany okazać oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Po ich zakończeniu przewodniczący komisji informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

4. Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6.

Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania. 

§ 7.

1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

2. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów.

3. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

§ 8.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) informację o składzie komisji;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia;

4) informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych odpowiedziach;

5) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;

6) informację o wyniku postępowania konkursowego.

§ 9.

Przewodniczący komisji, bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji:

1) informuje kandydatów o wyniku postępowania konkursowego;

2) powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę o wyniku postępowania konkursowego;

3) przekazuje organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę dokumentację postępowania konkursowego.

§ 10.

Kandydat może, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji, o której mowa w § 9 pkt 1, zgłosić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu.

§ 11.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1;

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

§ 12.

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek ogłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wzór ogłoszenia o konkursie

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa organu prowadzącego szkolę lub placówkę)

 ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

 ……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły lub placówki)

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 832).

Oferty należy składać:

–   w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

 “KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

……………………………………………………………. w ………………………………………………….”
(nazwa szkoły lub placówki)                                                                     (miejscowość)

–    w terminie ……. dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bliższych informacji udziela ……………………………………………………………………………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


ZAŁĄCZNIK Nr 2  – Dokumenty składane przez kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki składa następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, określonego w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;

6) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 168 oraz z 2012 r. Poz. 1529);

13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.