Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Innowacje i eksperymenty (2011)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

Publikator:  Dz. U. z 2011 r. Nr 104 poz. 608

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej “innowacją”, w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zwanych dalej “szkołami”, są zmiany w metodach i środkach działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły oraz w pracy nauczycieli, które ulepszają funkcjonowanie szkoły i mają na celu poprawę jakości pracy szkoły.

2. Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej “eksperymentem”, są działania, w ramach których tworzy się nowe warunki, organizację zajęć, treści lub sposób nauczania, wychowania lub opieki, a efekty tych działań są poddane ocenie jednostki naukowej.

3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.

§ 2.

1. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły, określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego i w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

2. Rekrutacja do szkół, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

§ 3.

1. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, w szczególności wydział, sekcję, specjalność, specjalizację, klasę, grupę, ciąg klas lub grup.

2. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może nastąpić po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

3. Innowacja lub eksperyment wymagające przyznania szkole dodatkowych środków mogą być prowadzone po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

§ 4.

Innowacja może w szczególności polegać na modyfikacji metod i sposobów nauczania, zachowującej cele i treści nauczania oraz osiągnięcia ucznia, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.

§ 5.

1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) pisemnego projektu innowacji, obejmującego proponowane zmiany w metodach i środkach działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły oraz w pracy nauczycieli, a także proponowany czas trwania innowacji;

2) pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

3) pisemnej opinii rady szkoły, jeżeli rada szkoły została powołana;

4) pisemnej zgody autora lub autorów innowacji na jej prowadzenie w szkole;

5) zgody organu prowadzącego – w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3.

2. Dyrektor szkoły uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z przyjętym dokumentem innowacji przekazuje niezwłocznie specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, zwanym dalej “Centrum”, oraz informuje organ prowadzący szkołę o wprowadzeniu innowacji.

§ 6.

1. Centrum, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie innowacji.

2. Centrum, w przypadku stwierdzenia, że innowacja jest prowadzona niezgodnie z warunkami określonymi w § 2, 3 i 5, z przyjętym przez radę pedagogiczną dokumentem innowacji lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły, postanawia o zaprzestaniu prowadzenia innowacji oraz niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę.

§ 7.

1. Po zakończeniu innowacji, Centrum dokonuje oceny innowacji, w szczególności przebiegu jej realizacji oraz uzyskanych efektów.

2. Ocenę innowacji Centrum przekazuje dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę.

§ 8.

Eksperyment może w szczególności dotyczyć:

1) cyklu kształcenia;

2) ramowego planu nauczania;

3) podstawy programowej kształcenia w zawodzie;

4) wprowadzenia specjalności lub specjalizacji nieujętej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie;

5) wprowadzenia kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§ 9.

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:

1) pisemnego projektu eksperymentu, obejmującego cele, założenia i sposób realizacji eksperymentu oraz proponowany czas jego trwania;

2) pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w realizacji eksperymentu;

3) pisemnej opinii rady szkoły, jeżeli rada szkoły została powołana;

4) pisemnej zgody autora lub autorów eksperymentu na jego prowadzenie w szkole;

5) pisemnej opinii jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), dotyczącej projektu eksperymentu oraz pisemnej zgody tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie oceny eksperymentu po jego zakończeniu;

6) pisemnej opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia dotyczącej potrzeb rynku pracy i strategii rozwoju województwa – w przypadku eksperymentu dotyczącego wprowadzenia kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

7) zgody organu prowadzącego – w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 10.

1. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej “ministrem”.

2. Minister, wyrażając zgodę na prowadzenie eksperymentu, określa warunki prowadzenia eksperymentu, w tym czas jego trwania.

§ 11.

1. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, o której mowa w § 9, występuje do ministra z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z przyjętym projektem eksperymentu;

2) zgody i opinie, o których mowa w § 9;

3) informację o kwalifikacjach nauczycieli uczestniczących w realizacji eksperymentu;

4) informację o wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji eksperymentu.

3. Wniosek składa się za pośrednictwem Centrum, które dołącza swoją opinię.

§ 12.

1. Centrum, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie eksperymentu.

2. W przypadku stwierdzenia przez Centrum, że eksperyment jest prowadzony niezgodnie z warunkami określonymi w § 2 i 3, warunkami określonymi przez ministra lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły, minister może zmienić warunki prowadzenia eksperymentu albo postanowić o jego zaprzestaniu.

§ 13.

1. Dyrektor szkoły niezwłocznie po dokonaniu oceny eksperymentu przez jednostkę naukową sprawującą opiekę nad przebiegiem eksperymentu, przekazuje tę ocenę ministrowi oraz organowi prowadzącemu szkołę.

2. Ocenę eksperymentu składa się za pośrednictwem Centrum, które dołącza swoją opinię.

§ 14.

1. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne, prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być prowadzone na dotychczasowych warunkach do końca okresu na który zostały przewidziane.

2. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne, prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia, dla których nie określono terminu ich zakończenia, mogą być prowadzone na dotychczasowych warunkach do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Powyższe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. Nr 86, poz. 961), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (w związku z dyspozycją art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).