Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Innowacje i eksperymenty

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

Opublikowane: Dz. U. z 2012 r. Poz. 999

Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1.

1. Innowacja pedagogiczna, zwana dalej “innowacją”, i eksperyment pedagogiczny, zwany dalej “eksperymentem”, prowadzone przez publiczną szkołę artystyczną lub placówkę artystyczną, zwane dalej “szkołą”, nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.

2. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia:

1) do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej “ustawą”;

2) w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły określonych w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

3) w zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, dotyczących kształcenia ogólnego, określonych w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

3. Rekrutacja do szkół, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

§2.

1. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, w szczególności wydział, sekcję, specjalność, specjalizację, klasę, grupę, ciąg klas lub grup.

2. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może nastąpić po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

3. Innowacja lub eksperyment wymagające przyznania szkole dodatkowych środków mogą być prowadzone po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

§3.

Innowacja może w szczególności polegać na modyfikacji metod i sposobów nauczania, zachowującej cele i treści nauczania oraz osiągnięcia ucznia określone w przepisach w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

§4.

1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) pisemnego projektu innowacji, obejmującego proponowane zmiany w metodach i środkach działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły oraz w pracy nauczycieli, a także proponowany czas trwania innowacji;

2) pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

3) pisemnej opinii rady szkoły, jeżeli rada szkoły została powołana;

4) pisemnej zgody autora lub autorów innowacji na jej prowadzenie w szkole;

5) zgody organu prowadzącego – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3.

2. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z przyjętym projektem innowacji, zwanym dalej “dokumentem innowacji”, dyrektor szkoły przekazuje niezwłocznie specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, zwanemu dalej “Centrum”, oraz informuje organ prowadzący szkołę o wprowadzeniu innowacji.

§5.

1. Centrum, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie innowacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że innowacja jest prowadzona niezgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, z dokumentem innowacji lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły, Centrum postanawia o zaprzestaniu prowadzenia innowacji oraz niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę.

§6. 

1. Po zakończeniu innowacji Centrum dokonuje oceny innowacji, w szczególności przebiegu jej realizacji oraz uzyskanych efektów.

2. Ocenę innowacji Centrum przekazuje dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę.

§7.

Eksperyment może w szczególności dotyczyć:

1) cyklu kształcenia;

2) ramowego planu nauczania określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;

3) podstawy programowej kształcenia w zawodzie określonej w przepisach, o których mowa w § 3;

4) wprowadzenia specjalności lub specjalizacji nieujętej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie określonej w przepisach, o których mowa w § 3;

5) wprowadzenia kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego;

6) sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodzie określonej w przepisach, o których mowa w § 3, pod warunkiem że w istotny sposób nie zmienia sytuacji ucznia objętego eksperymentem.

§8.

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:

1) pisemnego projektu eksperymentu, obejmującego cele, założenia i sposób realizacji eksperymentu oraz proponowany czas jego trwania;

2) pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w realizacji eksperymentu;

3) pisemnej opinii rady szkoły, jeżeli rada szkoły została powołana;

4) pisemnej zgody autora lub autorów eksperymentu na jego prowadzenie w szkole;

5) pisemnej opinii jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), dotyczącej projektu eksperymentu oraz pisemnej zgody tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie oceny eksperymentu po jego zakończeniu;

6) pisemnej opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia dotyczącej potrzeb rynku pracy i strategii rozwoju województwa – w przypadku eksperymentu dotyczącego wprowadzenia kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego;

7) zgody organu prowadzącego – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§9.

Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej “ministrem”.

§10. 

1. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, o której mowa w § 8, występuje do ministra z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z przyjętym projektem eksperymentu;

2) zgody i opinie, o których mowa w § 8;

3) informację o kwalifikacjach nauczycieli uczestniczących w realizacji eksperymentu;

4) informację o wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji eksperymentu.

3. Wniosek składa się za pośrednictwem Centrum, które dołącza swoją opinię.

§11. 

1. Prowadzenie eksperymentu w szkole może nastąpić także z inicjatywy ministra za zgodą szkoły wyrażoną uchwałą rady pedagogicznej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister zawiera ze szkołą porozumienie w sprawie prowadzenia eksperymentu.

§12. 

1. Centrum, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie eksperymentu.

2. W przypadku stwierdzenia przez Centrum, że eksperyment jest prowadzony niezgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły, minister może postanowić o zaprzestaniu prowadzenia eksperymentu.

§13.

1. Dyrektor szkoły niezwłocznie po dokonaniu oceny eksperymentu przez jednostkę naukową sprawującą opiekę nad przebiegiem eksperymentu przekazuje tę ocenę ministrowi oraz organowi prowadzącemu szkołę.

2. Ocenę eksperymentu składa się za pośrednictwem Centrum, które dołącza swoją opinię.

§14.

1. Innowacje i eksperymenty rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu, na który zostały przewidziane.

2. Innowacje i eksperymenty rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dla których nie określono terminu ich zakończenia, są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§15.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. Nr 104, poz. 608).

§16.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2012 r.