Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Egzaminy eksternistyczne (2006)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

Opublikowano: Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 727

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa skład, warunki powoływania i odwoływania państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych, tryb ich działania, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, wysokość opłat pobieranych za ich przeprowadzenie oraz warunki wynagradzania członków państwowych komisji egzaminacyjnych.

§ 2.

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje państwową komisję egzaminacyjną przeprowadzającą egzaminy eksternistyczne, zwaną dalej “komisją”, przy szkole artystycznej lub zespole szkół artystycznych, zwanymi dalej “szkołą”, na wniosek dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora zespołu szkół artystycznych.

2. Komisję powołuje się na podstawie aktu powołania, na czas nieokreślony.

3. Akt powołania określa w szczególności skład komisji oraz typy szkół, zawody, specjalności i specjalizacje, w zakresie których komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

4. Wykaz szkół, przy których może być powołana komisja, oraz zawodów, w zakresie których komisja może przeprowadzać egzaminy eksternistyczne, zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

1. W przypadku zaprzestania przez szkołę kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa w akcie powołania komisji termin zakończenia przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w tym zakresie.

2. Dyrektor szkoły informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zmianach w organizacji kształcenia w szkole, w szczególności o zaprzestaniu kształcenia w zawodzie, specjalności lub specjalizacji.

§ 4.

1. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole, posiadający co najmniej stopień nauczyciela mianowanego;

2) członkowie komisji, którymi są nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczącego komisji, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powołać w skład komisji nauczycieli zatrudnionych w innej szkole oraz osoby niebędące nauczycielami posiadające przygotowanie w zakresie, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

3. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji, a w szczególności odpowiada za organizację i przebieg egzaminów eksternistycznych oraz prowadzenie dokumentacji tych egzaminów.

4. Jeżeli przewodniczący komisji ze względu na stan zdrowia lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powierza pełnienie obowiązków przewodniczącego komisji jednemu z członków komisji.

5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

6. Obsługę administracyjną komisji zapewnia szkoła.

§ 5.

Do egzaminów eksternistycznych z zakresu:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) szkoły policealnej może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości;

3) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury może przystąpić osoba, która posiada świadectwo dojrzałości.

§ 6.

Egzaminy eksternistyczne obejmują:

1) egzaminy z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły;

2) egzamin dyplomowy, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

§ 7.

Okres zdawania egzaminów, o których mowa w § 6, nie może być dłuższy niż 3 lata, a w przypadku szkół o dwuletnim cyklu kształcenia – rok, licząc od daty pierwszego egzaminu, ustalonej zgodnie z § 11 ust. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zdającej, przewodniczący komisji może przedłużyć okres zdawania egzaminów, nie więcej jednak niż o rok.

§ 8.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, w danym roku szkolnym składa w wybranej szkole wniosek o dopuszczenie do tych egzaminów, w terminie do dnia 31 października. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo dojrzałości, o których mowa w § 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przedłużyć termin złożenia wniosku.

§ 9.

1. Komisja, na wniosek osoby, która ubiega się o przystąpienie do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, może zaliczyć poprzednio zdane egzaminy eksternistyczne z zajęć edukacyjnych z zakresu danego typu szkoły, jeżeli osoba ta ponownie ubiega się o przystąpienie do tych egzaminów, lub zrealizowane w szkole lub w uczelni zajęcia edukacyjne w zakresie odpowiadającym zajęciom objętym egzaminami.

2. Egzaminy eksternistyczne lub zajęcia edukacyjne zalicza się na podstawie odpowiednio odpisu protokołu egzaminu eksternistycznego, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa promocyjnego lub indeksu.

3. W przypadku zaliczenia egzaminów eksternistycznych lub zajęć edukacyjnych w protokole egzaminu eksternistycznego danej osoby, o którym mowa w § 11 ust. 2, jako oceny z egzaminów eksternistycznych, o których mowa w § 6 pkt 1, wpisuje się odpowiednio oceny uzyskane z poprzednio zdanego egzaminu lub oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, świadectwie promocyjnym lub w indeksie.

4. Wniosek o zaliczenie egzaminu eksternistycznego lub zajęć edukacyjnych może być składany do komisji w całym okresie zdawania egzaminów.

§ 10.

Przewodniczący komisji informuje pisemnie osobę zainteresowaną o rozstrzygnięciu komisji w sprawie dopuszczenia do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, oraz zaliczenia egzaminów eksternistycznych lub zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1.

§ 11.

1. Przewodniczący komisji ustala obowiązujący osobę dopuszczoną do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, wykaz egzaminów, z uwzględnieniem zaliczeń, o których mowa w § 9 ust. 1.

2. Dla osoby dopuszczonej do egzaminów zakłada się protokół egzaminów eksternistycznych według wzoru określonego w przepisach w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. Odpowiednich wpisów do protokołu egzaminów eksternistycznych dokonuje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji.

3. Przewodniczący komisji ustala z osobą dopuszczoną do egzaminów terminy, kolejność i zakres zdawanych egzaminów oraz informuje ją o obowiązującej podstawie programowej, podręcznikach i innych materiałach służących do nauki, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminów.

4. Osoba dopuszczona do egzaminów może, za zgodą dyrektora szkoły, uczęszczać na wybrane grupowe zajęcia edukacyjne w szkole. 

§ 12.

1. W celu przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, przewodniczący komisji powołuje spośród członków komisji zespoły egzaminacyjne.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest nauczyciel danej specjalności;

2) dwóch członków zespołu egzaminacyjnego, którymi są nauczyciele tej samej lub pokrewnej specjalności lub osoby niebędące nauczycielami, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracami zespołu egzaminacyjnego, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminów.

§ 13.

1. Egzaminy, o których mowa w § 6 pkt 1, przeprowadzane są w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej. Formę egzaminu ustala komisja.

2. Zespół egzaminacyjny opracowuje tematy egzaminów oraz ustala czas trwania poszczególnych egzaminów.

3. Tematy egzaminów zatwierdza przewodniczący komisji.

4. Tematy egzaminów są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 14.

Przed rozpoczęciem egzaminu, o którym mowa w § 6 pkt 1, sprawdza się tożsamość osoby zdającej.

§ 15.

1. Egzaminy, o których mowa w § 6 pkt 1, ocenia się według zasad oraz w stopniach według skali obowiązującej dla ocen klasyfikacyjnych, określonej w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

2. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej proponuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, opatrując pracę osoby zdającej recenzją, która jest uzasadnieniem proponowanej oceny. Ocenę zatwierdza przewodniczący komisji.

3. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej lub praktycznej ustala zespół egzaminacyjny zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

4. Oceny z egzaminów wpisuje się do protokołu egzaminów eksternistycznych.

§ 16.

1. Przewodniczący komisji, na wniosek osoby, która nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w § 6 pkt 1, w wyznaczonym terminie, przerwała ten egzamin albo nie zdała tego egzaminu, wyznacza jej termin ponownego egzaminu.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie odwołania komisji, zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, lub zmiany przez osobę zdającą miejsca zamieszkania, osoba zdająca może przystąpić do pozostałych egzaminów przed inną komisją wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji, a jeżeli komisja została odwołana – dyrektor szkoły, przekazuje odpis protokołu egzaminów eksternistycznych komisji, przed którą osoba zdająca zamierza zdawać pozostałe egzaminy.

§ 17.

1. Osoba, która zdała egzaminy, o których mowa w § 6 pkt 1, ustalone w wykazie, o którym mowa w § 11 ust. 1, może przystąpić do egzaminu dyplomowego.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie odwołania komisji, zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, lub zmiany przez osobę zdającą miejsca zamieszkania, osoba zdająca może przystąpić do egzaminu dyplomowego przed inną komisją wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odpis protokołu egzaminów eksternistycznych przewodniczący komisji, a w przypadku gdy komisja została odwołana – dyrektor szkoły, przekazuje komisji, przed którą osoba zdająca zamierza zdawać egzamin dyplomowy, na wniosek tej komisji lub osoby zdającej.

3. Do egzaminu eksternistycznego obejmującego wyłącznie egzamin dyplomowy może przystąpić osoba, która w szkole nie przystąpiła do egzaminu dyplomowego, przerwała egzamin dyplomowy albo nie zdała egzaminu dyplomowego w części lub całości, oraz osoba, która zdała egzamin dyplomowy w zakresie danego zawodu i specjalności albo specjalizacji i zamierza zdawać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności albo specjalizacji.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1-3, składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Osoba, o której mowa w ust. 3, dołącza do deklaracji o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego odpowiednio odpis arkusza ocen, dyplom ukończenia szkoły lub świadectwo dojrzałości, a jeśli zdała w części egzamin dyplomowy – również odpis protokołu egzaminu dyplomowego.

6. Dla osoby, o której mowa w ust. 3, zakłada się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 2, do którego przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji wpisuje jako oceny z egzaminów eksternistycznych, o których mowa w § 6 pkt 1, odpowiednio oceny z dokumentów, o których mowa w ust. 5.

7. Komisja, na wniosek osoby, która w szkole zdała w części egzamin dyplomowy, lub osoby, która zamierza zdawać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności albo specjalizacji, może zaliczyć odpowiednio część egzaminu dyplomowego zdaną w szkole lub część ustną zdanego egzaminu dyplomowego.

8. Rozstrzygnięcie komisji dotyczące zaliczenia części egzaminu dyplomowego jest podejmowane na co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego. Rozstrzygnięcie wpisuje się do protokołu egzaminu dyplomowego. W przypadku zaliczenia części egzaminu dyplomowego w protokole egzaminu dyplomowego jako ocenę z danej części egzaminu dyplomowego wpisuje się odpowiednio ocenę wpisaną do protokołu egzaminu dyplomowego lub ocenę uzyskaną z egzaminu dyplomowego w zakresie innej specjalności albo specjalizacji, wpisaną na świadectwie dojrzałości lub dyplomie ukończenia szkoły.

9. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza przewodniczący komisji.

10. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu do egzaminu dyplomowego stosuje się odpowiednio zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, skalę ocen i zasady oceniania określone w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

11. Do osoby przystępującej do egzaminu dyplomowego przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.

12. Osoba, która zdała egzamin dyplomowy, otrzymuje dyplom ukończenia szkoły według wzoru określonego w przepisach, o których mowa w § 11 ust. 2.

§ 18.

1. Kwestie sporne między osobą zdającą a komisją, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest ostateczne.

2. W przypadku stwierdzenia, że w czasie egzaminów eksternistycznych zostały naruszone przepisy dotyczące ich przeprowadzania i fakt ten mógł mieć wpływ na wynik tych egzaminów, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może unieważnić egzaminy eksternistyczne w całości lub w części i zarządzić ponowne ich przeprowadzenie.

3. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może odwołać komisję lub poszczególne osoby wchodzące w skład komisji.

§ 19.

1. Szkoła prowadzi księgę ewidencji osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych.

2. Księgę ewidencji prowadzi się na zasadach określonych dla księgi uczniów w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Księgę ewidencji prowadzi się chronologicznie według dat wpływu do szkoły wniosku, o którym mowa w § 8, lub deklaracji, o której mowa w § 17 ust. 4.

§ 20.

Szkoła, przy której powołano komisję, przechowuje dokumentację egzaminów eksternistycznych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 21.

1. Opłata za każdy egzamin, o którym mowa w § 6 pkt 1, z jednych zajęć edukacyjnych oraz za każdą część egzaminu dyplomowego wynosi 30 zł.

2. Osoba przystępująca do egzaminu lub danej części egzaminu dyplomowego wnosi opłatę na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły może zwolnić osobę o niskich dochodach z całości lub części opłaty, na wniosek tej osoby, w szczególności gdy dochód na osobę samotnie gospodarującą albo na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

§ 22.

1. Przewodniczącemu i członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w § 6 pkt 1, z jednych zajęć edukacyjnych oraz za każdą część egzaminu dyplomowego w wysokości 10 zł za każdą osobę zdającą.

2. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 30 dni po zakończeniu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w danym roku szkolnym.

§ 23.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu dotychczasowych typów szkół artystycznych są przeprowadzane do dnia 31 sierpnia 2007 r.

§ 24.

1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych lub złożyły podanie o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych, mogą zdawać te egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zdają egzaminy eksternistyczne na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3. Komisje egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają egzaminy eksternistyczne wyłącznie dla osób, o których mowa w ust. 1, oraz działają do czasu zakończenia zdawania przez te osoby egzaminów eksternistycznych.

4. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie pisemnie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zakończeniu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez komisję egzaminacyjną.

§ 25.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH I ZESPOŁÓW SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PRZY KTÓRYCH MOGĄ BYĆ POWOŁYWANE PAŃSTWOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE PRZEPROWADZAJĄCE EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

Lp.

Nazwa szkoły lub zespołu szkół Adres Zawód

1

2 3 4

województwo dolnośląskie

1

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki ul. Piłsudskiego 26
58-500 Jelenia Góra
muzyk

2

Zespół Szkół Muzycznych ul. Roosevelta 26
59-220 Legnica
muzyk

3

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego ul. Podwale 68/69
50-449 Wrocław
muzyk

4

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy ul. Niemcewicza 4
50-238 Wrocław
animator kultury, bibliotekarz

województwo kujawsko-pomorskie

5

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Juliusza Zarębskiego ul. Kilińskiego 16 A
88-100 Inowrocław
muzyk

6

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Stanisława Moniuszki ul. Armii Krajowej 10
86-300 Grudziądz
muzyk

7

Państwowy Zespół Szkół Muzycznychim. Artura Rubinsteina ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz
muzyk

8

Zespół Szkół Muzycznych ul. Wiejska 29
87-800 Włocławek
muzyk

9

Zespół Szkół Muzycznychim. Karola Szymanowskiego ul. Mickiewicza 28
87-100 Toruń
muzyk

10

Zespół Szkół Plastycznychim. Leona Wyczółkowskiego ul. Konarskiego 2
85-066 Bydgoszcz
plastyk

województwo lubelskie

11

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Lubelska 3
22-100 Chełm
muzyk

12

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Karola Lipińskiego ul. Muzyczna 10
20-612 Lublin
muzyk

13

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Tadeusza Szeligowskiego ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
muzyk

14

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Karola Szymanowskiego ul. Pereca 2
22-400 Zamość
muzyk

15

Zespół Szkół Plastycznych ul. Muzyczna 10 A
20-612 Lublin
plastyk

16

Liceum Plastyczneim. Bernarda Morando ul. Pereca 2
22-400 Zamość
plastyk

17

Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego Al. Lipowa 30
24-140 Nałęczów
plastyk

województwo lubuskie

18

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Tadeusza Szeligowskiego ul. B. Chrobrego 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
muzyk

19

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Mieczysława Karłowicza ul. Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra
muzyk

20

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Henryka Wieniawskiego ul. Pomorska 14
68-100 Żagań
muzyk

21

Liceum Plastyczne ul. Bema 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
plastyk

22

Zespół Szkół Plastycznych ul. S. Batorego 70 A
65-735 Zielona Góra
plastyk

województwo łódzkie

23

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Grobelna 6
95-200 Pabianice
muzyk

24

Zespół Szkół Muzycznychim. Stanisława Moniuszki ul. Rojna 20
91-134 Łódź
muzyk

25

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Karola Kurpińskiego Park Wiosny Ludów
99-300 Kutno
muzyk

26

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Al. Kościuszki 3
98-220 Zduńska Wola
muzyk

27

Zespół Szkół Plastycznychim. Tadeusza Makowskiego ul. Gandhiego 14
91-012 Łódź
plastyk

28

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowaim. Feliksa Parnella ul. Wrocławska 3/5
91-052 Łódź
tancerz

województwo małopolskie

29

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopniaim. Władysława Żeleńskiego ul. Basztowa 9
31-134 Kraków
muzyk

30

Zespół Państwowych Szkół Muzycznychim. Mieczysława Karłowicza Osiedle Centrum E bl. 2
31-934 Kraków
muzyk

31

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopniaim. Fryderyka Chopina ul. Basztowa 6
31-134 Kraków
muzyk

32

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Fryderyka Chopina ul. Nawojowska 213
33-300 Nowy Sącz
muzyk

33

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Fryderyka Chopina ul. Parkowa 12
34-400 Nowy Targ
muzyk

34

Zespół Szkół Muzycznych ul. Mickiewicza 7
33-100 Tarnów
muzyk

35

Zespół Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6
30-117 Kraków
plastyk

36

Zespół Szkół Plastycznych ul. Kościeliska 35
34-500 Zakopane
plastyk

37

Zespół Szkół Plastycznych ul. Westwalewicza 6
33-100 Tarnów
plastyk

województwo mazowieckie

38

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Sienkiewicza 24
06-500 Mława
muzyk

39

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 3im. Grażyny Bacewicz ul. Tyszkiewicza 42
01-172 Warszawa
muzyk

40

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 ul. Miodowa 22 c-d
00-246 Warszawa
muzyk

41

Zespół Państwowych Szkół Muzycznychim. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11
00-310 Warszawa
muzyk

42

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Zygmunta Noskowskiego ul. Traugutta 7
07-400 Ostrołęka
muzyk

43

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Karola Szymanowskiego ul. Kolegialna 23
09-402 Płock
muzyk

44

Zespół Szkół Muzycznychim. Oskara Kolberga ul. Waryńskiego 2
26-610 Radom
muzyk

45

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Fryderyka Chopina ul. Głowackiego 2
96-500 Sochaczew
muzyk

46

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Narutowicza 39 b
96-300 Żyrardów
muzyk

47

Zespół Szkół Muzycznych ul. Podlaska 14
08-101 Siedlce
muzyk

48

Zespół Państwowych Szkół Plastycznychim. Wojciecha Gersona ul. Smocza 6
01-009 Warszawa
plastyk

49

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowaim. Romana Turczynowicza ul. Moliera 2/4
00-076 Warszawa
tancerz

50

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej ul. Narbutta 65/71
02-524 Warszawa
aktor scen cyrkowych

województwo opolskie

51

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Witolda Lutosławskiego ul. Rynek Solny 2
48-300 Nysa
muzyk

52

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Fryderyka Chopina ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
muzyk

53

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznegoim. Jana Cybisa ul. Strzelców Bytomskich 10
45-084 Opole
plastyk

województwo podkarpackie

54

Zespół Szkół Muzycznychim. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Ignacego Jana Paderewskiego 7
38-400 Krosno
muzyk

55

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wandy Kossakowej ul. Podgórze 25
38-500 Sanok
muzyk

56

Zespół Państwowych Szkół Muzycznychim. Artura Malawskiego ul. Słowackiego 91
37-700 Przemyśl
muzyk

57

Zespół Szkół Muzycznych nr 1im. Karola Szymanowskiego ul. Fryderyka Chopina 32
35-055 Rzeszów
muzyk

58

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara ul. Jana III Sobieskiego 15
35-002 Rzeszów
muzyk

59

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Mieczysława Karłowicza ul. Kościuszki 10
39-300 Mielec
muzyk

60

Zespół Szkół Plastycznych ul. Staszica 16 A
35-051 Rzeszów
plastyk

61

Liceum Plastyczneim. Tadeusza Brzozowskiego ul. Lewakowskiego 47
38-400 Krosno
plastyk

62

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy ul. Mirandoli Pika 8
38-400 Krosno
animator kultury, bibliotekarz

województwo podlaskie

63

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Al. Legionów 36
18-400 Łomża
muzyk

64

Zespół Szkół Muzycznychim. Ignacego Paderewskiego ul. Podleśna 2
15-227 Białystok
muzyk

65

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
muzyk

66

Liceum Plastyczne ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża
plastyk

67

Liceum Plastyczneim. Artura Grottgera Pl. Kościuszki 1
16-030 Supraśl
plastyk

województwo pomorskie

68

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Feliksa Nowowiejskiego ul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk
muzyk

69

Zespół Szkół Muzycznych ul. Dmowskiego 16 B
80-264 Gdańsk-Wrzeszcz
muzyk

70

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Szczecińska 106
76-200 Słupsk
muzyk

71

Zespół Szkół Plastycznych ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia-Orłowo
plastyk

72

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa ul. Legionów 3
80-441 Gdańsk-Wrzeszcz
tancerz

73

Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskieim. Danuty Baduszkowej Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia
aktor scen muzycznych

województwo śląskie

74

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła MuzycznaI i II stopnia im. Stanisława Moniuszki Pl. Marcina Lutra 7
43-300 Bielsko-Biała
muzyk

75

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Fryderyka Chopina ul. Moniuszki 17
41-902 Bytom
muzyk

76

Zespół Szkół Muzycznych ul. Jasnogórska 17
42-200 Częstochowa
muzyk

77

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Grzegorza Fitelberga ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów
muzyk

78

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Wieczorka 6
44-100 Gliwice
muzyk

79

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Mieczysława Karłowicza ul. Teatralna 16
40-003 Katowice
muzyk

80

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Ułańska 7 B
40-887 Katowice
muzyk

81

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Stanisława Moniuszki ul. Wł. Reymonta 7A
41-800 Zabrze
muzyk

82

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Karola i Antoniego Szafranków ul. Powstańców Śląskich 27
44-200 Rybnik
muzyk

83

Zespół Szkół Plastycznych ul. Kosmonautów 8
41-303 Dąbrowa Górnicza
plastyk

84

Zespół Szkół Plastycznych ul. Ułańska 7 A
40-887 Katowice
plastyk

85

Ogółnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ul. Sitki 55
41-810 Zabrze
plastyk

86

Zespół Szkół Plastycznych ul. Sikorskiego 8
43-300 Bielsko-Biała
plastyk

87

Zespół Szkół Plastycznychim. Jacka Malczewskiego ul. Pułaskiego 15
42-200 Częstochowa
plastyk

88

Ogółnokształcąca Szkoła Baletowaim. Ludomira Różyckiego ul. Jagiellońska 23
41-902 Bytom
tancerz

województwo świętokrzyskie

89

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Ludomira Różyckiego ul. Głowackiego 7
25-368 Kielce
muzyk

90

Zespół Państwowych Szkół Plastycznychim. Józefa Szermentowskiego ul. Radiowa 3
25-314 Kielce
plastyk

województwo warmińsko-mazurskie

91

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Fryderyka Chopina ul. Kościuszki 39
10-503 Olsztyn
muzyk

województwo wielkopolskie

92

Zespół Szkół Muzycznych ul. Związku Walki Młodych 1
64-920 Piła
muzyk

93

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Mieszka I 20
62-200 Gniezno
muzyk

94

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Ignacego Jana Paderewskiego ul. 3 Maja 50
62-500 Konin
muzyk

95

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Henryka Melcera Pl. Jana Pawła II 9
62-800 Kalisz
muzyk

96

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Wolności 29 A
63-400 Ostrów Wielkopolski
muzyk

97

Zespół Szkół Muzycznych ul. Głogowska 90
60-262 Poznań
muzyk

98

Poznańska Ogółnokształcąca Szkoła MuzycznaII stopnia im. Mieczysława Karłowicza ul. Solna 12
61-736 Poznań
muzyk

99

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Racławicka 20
64-100 Leszno
muzyk

100

Zespół Szkół Plastycznych ul. Powstańców Wielkopolskich 4
62-600 Koło
plastyk

101

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowaim. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej ul. Gołębia 8
61-834 Poznań
tancerz

102

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury ul. Podmiejska 25 a
62-800 Kalisz
animator kultury

województwo zachodniopomorskie

103

Zespół Szkół Muzycznychim. Feliksa Nowowiejskiego ul. Staromłyńska 13
70-561 Szczecin
muzyk

104

Zespół Państwowych Szkół Muzycznychim. Grażyny Bacewicz ul. Fałata 32
75-434 Koszalin
muzyk

105

Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Oskara Kolberga ul. 3 Maja 2
78-400 Szczecinek
muzyk

106

Liceum Plastyczneim. Constantina Brancusi ul. Kurkowa 1
70-543 Szczecin
plastyk