Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Egzaminy eksternistyczne w szkołach artystycznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

Opublikowane:  Dz. U. z 2015 r. Poz. 1330

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) typy szkół artystycznych, których dyplom ukończenia można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych;

2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych;

3) wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne;

4) warunki wynagradzania osób wchodzących w skład państwowej komisji egzaminacyjnej.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) ramowych planach nauczania – należy przez to rozumieć ramowe plany nauczania w publicznych szkołach artystycznych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) egzaminach eksternistycznych – należy przez to rozumieć egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania dla odpowiedniego typu szkoły artystycznej;

4) komisji egzaminacyjnej – należy przez to rozumieć państwową komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy;

5) Centrum Edukacji Artystycznej – należy przez to rozumieć specjalistyczną jednostkę nadzoru utworzoną na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy;

6) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 3.

Na podstawie egzaminów eksternistycznych można uzyskać dyplom ukończenia:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

3) liceum plastycznego;

4) ogólnokształcącej szkoły baletowej;

5) szkoły muzycznej II stopnia;

6) szkoły sztuki tańca;

7) szkoły sztuki cyrkowej;

8) szkoły policealnej;

9) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury.

§ 4.

Do egzaminów eksternistycznych z zakresu:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, ogólnokształcącej szkoły baletowej, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;

2) szkoły policealnej może przystąpić osoba, która posiada świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i umożliwiający przystąpienie do egzaminu maturalnego;

3) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury może przystąpić osoba, która posiada świadectwo dojrzałości.

§ 5.

1. Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza.

2. Centrum Edukacji Artystycznej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i podaje ją do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.

3. Na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie u osoby zdającej egzaminy eksternistyczne danej dysfunkcji oraz szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 8 ust. 2, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osoby przystępującej do egzaminów eksternistycznych.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 6.

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych składa się do Centrum Edukacji Artystycznej w terminie do dnia 31 października roku szkolnego, w którym wnioskodawca zamierza rozpocząć zdawanie egzaminów eksternistycznych.

2. W uzasadnionych przypadkach Centrum Edukacji Artystycznej może przedłużyć termin złożenia wniosku.

§ 7.

1. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) adres zamieszkania;

5) typ szkoły artystycznej, z której zakresu wnioskodawca zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne;

6) zawód, specjalność i specjalizację, w których wnioskodawca zamierza uzyskać dyplom ukończenia szkoły artystycznej;

7) nazwę i adres szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie wymienionym przez wnioskodawcę, w której wnioskodawca chciałby przystąpić do egzaminów eksternistycznych;

8) określenie zajęć edukacyjnych, które wnioskodawca zrealizował lub z których zdał egzamin.

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) świadectwo lub dyplom, o którym mowa w § 4, uprawniający do przystąpienia do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły artystycznej;

2) dokumenty potwierdzające zrealizowanie zajęć edukacyjnych lub zdanie egzaminów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8;

3) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20n ust. 2 albo 3 ustawy.

§ 8.

1. Centrum Edukacji Artystycznej występuje do ministra z wnioskiem o powołanie komisji egzaminacyjnej w szkole artystycznej wskazanej przez wnioskodawcę lub w innej szkole artystycznej prowadzącej kształcenie w zakresie danego zawodu. Centrum Edukacji Artystycznej we wniosku w szczególności uwzględnia dogodną dla wnioskodawcy lokalizację szkoły, zakres prowadzonych przez szkołę specjalności i specjalizacji oraz zatrudnioną w szkole kadrę dydaktyczną, a także to, aby zadania związane z przeprowadzeniem egzaminów eksternistycznych nadmiernie nie utrudniły realizacji innych statutowych zadań szkoły, oraz określa proponowany skład komisji egzaminacyjnej, w tym jej przewodniczącego.

2. Minister na podstawie wniosku powołuje komisję egzaminacyjną na czas niezbędny do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych.

3. Akt powołania komisji egzaminacyjnej określa w szczególności: skład osobowy, w tym przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, szkołę artystyczną oraz zawód, specjalność i specjalizację, w których zakresie komisja egzaminacyjna przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

§ 9.

1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole artystycznej, w której zostaje powołana komisja egzaminacyjna, w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych. Na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej minister powołuje dyrektora szkoły, wicedyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono inne stanowisko kierownicze, albo w uzasadnionych przypadkach innego nauczyciela tej szkoły.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Centrum Edukacji Artystycznej, minister może powołać w skład komisji egzaminacyjnej nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, a także osoby niebędące nauczycielami, posiadające przygotowanie w zakresie, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje pracami komisji, odpowiada za organizację i przebieg egzaminów eksternistycznych oraz za prowadzenie dokumentacji tych egzaminów.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji egzaminacyjnej zastępuje go wyznaczony przez niego członek komisji egzaminacyjnej.

5. Jeżeli przewodniczący komisji lub inny członek komisji ze względu na stan zdrowia lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków, minister na wniosek Centrum Edukacji Artystycznej dokonuje odpowiednio zmiany przewodniczącego lub członka komisji egzaminacyjnej.

6. Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

7. Obsługę administracyjną komisji egzaminacyjnej zapewnia szkoła artystyczna, w której została powołana komisja egzaminacyjna.

§ 10.

Centrum Edukacji Artystycznej niezwłocznie po powołaniu komisji egzaminacyjnej przekazuje dyrektorowi szkoły artystycznej, w której powołano komisję, wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, i informuje o tym wnioskodawcę.

§ 11.

1. Egzaminy eksternistyczne obejmują:

1) egzaminy z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły artystycznej;

2) egzamin dyplomowy.

2. Jeżeli dla zawodu lub specjalności określono ramowy plan nauczania w systemie niestacjonarnym, egzaminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych w tym systemie.

§ 12.

Okres zdawania egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1, nie może być dłuższy niż 3 lata, a w przypadku szkół o dwuletnim cyklu kształcenia – dłuższy niż rok, licząc od daty powołania komisji egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zdającej, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przedłużyć okres zdawania egzaminów, nie więcej jednak niż o rok.

§ 13.

1. Komisja egzaminacyjna, na wniosek osoby, która ubiega się o przystąpienie do egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, może zaliczyć poprzednio zdane egzaminy eksternistyczne z zajęć edukacyjnych z zakresu danego typu szkoły, jeżeli osoba ta ponownie ubiega się o przystąpienie do tych egzaminów, lub może zaliczyć zrealizowane w szkole lub w uczelni zajęcia edukacyjne w zakresie odpowiadającym zajęciom edukacyjnym objętym egzaminami.

2. Egzaminy eksternistyczne lub zajęcia edukacyjne zalicza się na podstawie odpowiednio odpisu protokołu egzaminu eksternistycznego, świadectwa promocyjnego, indeksu, świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej, lub innych dokumentów potwierdzających zakres zrealizowanych treści programowych.

3. W przypadku zaliczenia egzaminów eksternistycznych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, lub zajęć edukacyjnych w protokole egzaminu eksternistycznego danej osoby, o którym mowa w § 15 ust. 2, jako oceny z egzaminów eksternistycznych wpisuje się odpowiednio oceny uzyskane z poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego lub zrealizowanych zajęć, potwierdzone dokumentami, o których mowa w ust. 2.

4. Wniosek o zaliczenie egzaminu eksternistycznego lub zajęć edukacyjnych można składać do komisji egzaminacyjnej przez cały okres zdawania egzaminów.

§ 14.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie osobę zainteresowaną o rozstrzygnięciu komisji w sprawie dopuszczenia do egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, oraz zaliczenia egzaminów eksternistycznych lub zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 13 ust. 1.

§ 15.

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala wykaz egzaminów obowiązujący osobę dopuszczoną do egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem zaliczeń, o których mowa w § 13 ust. 1.

2. Dla osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych zakłada się protokół egzaminów eksternistycznych według wzoru określonego w przepisach w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych. Odpowiednich wpisów do protokołu egzaminów eksternistycznych dokonuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji.

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych, ustala z osobą dopuszczoną do egzaminów eksternistycznych terminy, kolejność i zakres zdawanych egzaminów oraz informuje ją o obowiązującej podstawie programowej, podręcznikach i innych materiałach służących do nauki.

4. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych może, za zgodą dyrektora szkoły artystycznej, w której została powołana komisja egzaminacyjna, uczęszczać na wybrane grupowe zajęcia edukacyjne w tej szkole.

§ 16.

1. W celu przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej powołuje spośród członków komisji egzaminacyjnej zespoły egzaminacyjne.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest nauczyciel danej specjalności;

2) dwóch członków zespołu egzaminacyjnego, którymi są nauczyciele tej samej lub pokrewnej specjalności lub osoby niebędące nauczycielami, o których mowa w § 9 ust. 2.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracami zespołu egzaminacyjnego i odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminów eksternistycznych.

§ 17.

1. Egzaminy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej. Formę egzaminu eksternistycznego ustala komisja egzaminacyjna.

2. Zespół egzaminacyjny opracowuje tematy egzaminów oraz ustala czas trwania poszczególnych egzaminów.

3. Tematy egzaminów zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

4. Tematy egzaminów są przygotowywane i przechowywane w warunkach zapewniających ochronę przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

§ 18.

Przed rozpoczęciem każdego z egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, sprawdza się tożsamość osoby zdającej oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w § 27 ust. 1.

§ 19.

1. Egzaminy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, ocenia się według zasad oraz w stopniach według skali obowiązujących dla ocen klasyfikacyjnych, określonych w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

2. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej proponuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i opatruje pracę osoby zdającej recenzją, która jest uzasadnieniem proponowanej oceny. Ocenę zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

3. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej lub praktycznej ustala zespół egzaminacyjny zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

4. Oceny z egzaminów wpisuje się do protokołu egzaminów eksternistycznych.

§ 20.

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, na wniosek osoby, która nie przystąpiła do danego egzaminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, w wyznaczonym terminie, przerwała ten egzamin albo nie zdała tego egzaminu, wyznacza jej termin ponownego egzaminu.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie odwołania komisji egzaminacyjnej, zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, lub zmiany przez osobę zdającą miejsca zamieszkania, osoba zdająca może przystąpić do pozostałych egzaminów przed inną komisją wyznaczoną przez ministra. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, a jeżeli komisja egzaminacyjna została odwołana – dyrektor szkoły artystycznej, przekazuje odpis protokołu egzaminów eksternistycznych komisji, przed którą osoba zdająca będzie zdawać pozostałe egzaminy eksternistyczne.

§ 21.

1. Osoba, która zdała egzaminy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, ustalone w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 1, może przystąpić do egzaminu dyplomowego.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie odwołania komisji egzaminacyjnej, zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, lub zmiany przez osobę zdającą miejsca zamieszkania, osoba zdająca może przystąpić do egzaminu dyplomowego przed inną komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odpis protokołu egzaminów eksternistycznych przewodniczący komisji egzaminacyjnej, a w przypadku gdy komisja została odwołana – dyrektor szkoły artystycznej, przekazuje komisji egzaminacyjnej, przed którą osoba zdająca będzie zdawać egzamin dyplomowy, na wniosek tej komisji lub osoby zdającej.

§ 22.

Do egzaminu eksternistycznego obejmującego wyłącznie egzamin dyplomowy może przystąpić osoba, która w szkole artystycznej nie przystąpiła do egzaminu dyplomowego, przerwała egzamin dyplomowy albo nie zdała egzaminu dyplomowego w części lub w całości, oraz osoba, która zdała egzamin dyplomowy w zakresie danego zawodu, danej specjalności albo specjalizacji i zamierza zdawać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności albo specjalizacji.

§ 23.

1. Osoba, o której mowa w § 21 ust. 2 lub § 22, składa do Centrum Edukacji Artystycznej pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, dołącza do deklaracji o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego odpowiednio odpis arkusza ocen, dyplom ukończenia szkoły artystycznej, a jeśli zdała w części egzamin dyplomowy – również odpis protokołu egzaminu dyplomowego.

3. Dla osoby, o której mowa w ust. 1, zakłada się protokół, o którym mowa w § 15 ust. 2, do którego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji wpisuje jako oceny z egzaminów eksternistycznych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, odpowiednio oceny z dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§ 24.

1. Komisja egzaminacyjna, na wniosek osoby, która w szkole artystycznej zdała w części egzamin dyplomowy, lub osoby, która zamierza zdawać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności albo specjalizacji, może zaliczyć część egzaminu dyplomowego zdaną w szkole artystycznej.

2. Rozstrzygnięcie komisji dotyczące zaliczenia części egzaminu dyplomowego jest podejmowane na co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego. Rozstrzygnięcie wpisuje się do protokołu egzaminu dyplomowego. W przypadku zaliczenia części egzaminu dyplomowego w protokole egzaminu dyplomowego jako ocenę z danej części egzaminu dyplomowego wpisuje się odpowiednio ocenę wpisaną do protokołu egzaminu dyplomowego lub ocenę uzyskaną z egzaminu dyplomowego w zakresie innej specjalności albo specjalizacji, wpisaną na dyplomie ukończenia szkoły artystycznej.

3. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

§ 25.

1. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego w szkołach artystycznych.

2. Do osoby przystępującej do egzaminu dyplomowego przepis § 18 stosuje się odpowiednio.

3. Szkoła, przy której została powołana komisja egzaminacyjna, wydaje osobie, która zdała egzamin dyplomowy, dyplom ukończenia szkoły artystycznej według wzoru określonego w przepisach, o których mowa w § 15 ust. 2, oraz przechowuje dokumentację egzaminów eksternistycznych.

4. Szkoła przekazuje Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzi ewidencję osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych, sprawozdanie z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych wraz z kopią dokumentacji, o której mowa w ust. 3.

§ 26.

1. Kwestie sporne między osobą zdającą a komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, rozstrzyga minister. Rozstrzygnięcie ministra jest ostateczne.

2. W przypadku stwierdzenia, że w czasie egzaminów eksternistycznych naruszono przepisy dotyczące ich przeprowadzania i mogło to mieć wpływ na wynik tych egzaminów, minister może unieważnić egzaminy eksternistyczne w całości lub w części i zarządzić ponowne ich przeprowadzenie.

3. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy komisji egzaminacyjnej minister może odwołać komisję lub poszczególne osoby wchodzące w skład komisji.

§ 27.

1. Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata za każdą część egzaminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, wynosi 8% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), zwanej dalej “stawką”.

2. Osoba zdająca wnosi opłatę w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1 na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły artystycznej przed przystąpieniem do każdego z egzaminów eksternistycznych.

3. Dyrektor szkoły artystycznej, za zgodą organu prowadzącego, może zwolnić z całości lub z części opłat za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych lub z opłat za części egzaminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, osobę zdającą o niskich dochodach, na jej wniosek.

4. Osoba zdająca ubiegająca się o zwolnienie z całości lub z części opłat za egzaminy eksternistyczne dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Wniosek i dokumenty składa się odrębnie w każdym roku szkolnym.

5. Osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego i go nie zdała lub przerwała jego zdawanie, chcąc przystąpić ponownie do tego egzaminu, wnosi opłatę w pełnej wysokości.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli osoba zdająca nie przystąpiła do egzaminu eksternistycznego.

§ 28.

1. Członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych odpowiednio w wysokości:

1) dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzaminy, o których mowa w § 11 ust. 1 – 3% stawki za każdy z egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, oraz za każdą część egzaminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;

2) dla członka komisji egzaminacyjnej – 2% stawki za każdy z egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, oraz za każdą część egzaminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.

2. Wynagrodzenie wypłaca się w terminie 30 dni po każdym przeprowadzonym egzaminie eksternistycznym.

§ 29.

1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych lub złożyły podanie o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych, przystępują do egzaminów na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Komisje egzaminacyjne powołane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stają się komisjami egzaminacyjnymi, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, przeprowadzającymi egzaminy eksternistyczne wyłącznie dla osób, o których mowa w ust. 1, i działają do czasu zakończenia zdawania egzaminów eksternistycznych przez te osoby.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, obowiązujący zdającego wykaz egzaminów, o którym mowa w § 15 ust. 1, został ustalony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 262), egzaminy eksternistyczne przeprowadza się zgodnie z tym wykazem.

§ 30.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.