Z dniem 10 kwietnia 2018 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określające wymagania konieczne do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły artystycznej, a także innego stanowiska kierowniczego oraz w sprawie procedury przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej oraz bursy.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 693)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 694)