Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Dotacje dla artystycznych szkół niepublicznych (2015)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r.
w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Na podstawie art. 90 ust. 4g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz dla innych niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, zwanych dalej “szkołami”;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

§ 2.

1. Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły stanowią wydatki bieżące ustalone dla szkoły artystycznej tego samego typu prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej “ministrem”, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole, a w przypadku szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej, która posiada internat – wydatki bieżące ustalone dla prowadzonej przez ministra szkoły artystycznej tego samego typu z internatem, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole.

2. Dla szkoły ubiegającej się o otrzymanie dotacji, której typ odpowiada typowi szkołyokreślonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej “ustawą”, a którego typu nie prowadzi minister, podstawę obliczeniadotacji stanowią wydatki bieżące ustalone dla szkoły artystycznej podobnego typu prowadzonej przez ministra, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole, a w przypadku szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej, która posiada internat – wydatki bieżące ustalone dla prowadzonej przez ministra szkoły artystycznej podobnego typu z internatem, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole.

§ 3.

1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej “organem prowadzącym”, składa w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji do ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej “Centrum”, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna – adres jej miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres szkoły;

3) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas programowo najwyższych;

4) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas pierwszych;

5) numer rachunku bankowego szkoły.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych;

2) kopię decyzji przyznającej szkole uprawnienia szkoły publicznej – w przypadku szkoły posiadającej takie uprawnienie;

3) kopię zaświadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5.

§ 4.

1. Dotacji szkołom udziela minister za pośrednictwem Centrum.

2. W przypadku przyznania dotacji niepublicznej szkole artystycznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 5.

1. Szkoła sporządza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Centrum comiesięczne oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc, zwane dalej “oświadczeniem”, do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie danej części dotacji, uwzględniając:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów od początku roku kalendarzowego do miesiąca, za który składane jest oświadczenie, z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadkudotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c ustawy, należy podać odpowiednio liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2) informację o planowanej liczbie uczniów, wynikającej z dokumentacji przebiegu nauczania, w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy oświadczenie;

3) korektę liczby uczniów ze wskazaniem, którego miesiąca dotyczy korekta, i różnicy pomiędzy stanem wykazanym w poprzednich oświadczeniach a stanem faktycznym;

4) wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy, od początku roku kalendarzowego z wyodrębnieniem wydatków w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie.

2. W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja, do oświadczenia szkoła dołącza informację o nowym rachunku bankowym wraz z kopią zaświadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego.

§ 6.

1. Centrum dokonuje weryfikacji pod względem prawidłowości i zgodności danych zawartych w oświadczeniu składanym przez szkołę, z uwzględnieniem danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, Centrum, w terminie 5 dni od dnia otrzymania danego oświadczenia, informuje szkołę o uchybieniach.

3. Szkoła, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje do Centrum w postaci papierowej albo elektronicznej korektę oświadczenia, uwzględniającą wskazane przez Centrum uchybienia, albo wyjaśnienia potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu.

§ 7.

1. Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone w oświadczeniu lub korekcie oświadczenia, o której mowa w § 6 ust. 3.

2. W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji i nie prowadziła działalności edukacyjnej, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku o udzielenie dotacji.

3. W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji, ale prowadziła działalność edukacyjną, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku o udzielenie dotacji oraz załączonej do tego wniosku informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

§ 8.

W przypadku nieprzekazania albo nieprzekazania w terminie oświadczenia, korekty oświadczenia albo wyjaśnień, o których mowa w § 6 ust. 3, Centrum przekazuje szkole część dotacjiprzypadającej na dany miesiąc w wysokości ustalonej na podstawie ostatniego złożonego oświadczenia albo korekty oświadczenia, o której mowa w § 6 ust. 3.

§ 9.

1. Szkoła sporządza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Centrum do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania tej dotacji, zwane dalej “rozliczeniem”.

2. Rozliczenie zawiera:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów z podziałem miesięcznym, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c ustawy, należy podać roczną liczbę uczniów z podziałem miesięcznym uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.

§ 10.

Centrum dokonuje weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w oświadczeniach złożonych przez szkołę w ciągu roku, za któryszkoła rozlicza dotację, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

§ 11.

1. Minister lub Centrum mogą zlecić przeprowadzenie w szkole kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla kontrolującego, wystawione przez ministra lub Centrum, określające organ prowadzący szkołę, nazwę i adres szkoły, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.

§ 12.

Kontrola, o której mowa w § 11 ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w składanych przez szkołę oświadczeniach oraz rozliczeniu dotacji ze stanem faktycznym.

§ 13.

W ramach kontroli szkoła:

1) zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawia na żądanie kontrolującego dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania kontrolnego, a w szczególności dokumenty organizacyjne, finansowe oraz dotyczące przebiegu nauczania w szkole, a także umożliwia sporządzanie kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;

3) udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 14.

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) nazwę organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna – adres jej miejsca zamieszkania;

3) nazwę i adres szkoły;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) imię i nazwisko kontrolującego, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przyznanej szkole dotacji;

8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;

9) wykaz załączników do protokołu;

10) informację o pouczeniu dyrektora szkoły lub osoby pełniącej jego obowiązki o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.

4. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu prowadzącego szkołę, dyrektora szkoły oraz podmiotu, który zlecił przeprowadzenie kontroli.

5. Protokół kontroli sporządza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 15.

1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności – osoba pełniąca jego obowiązki.

2. Dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić do podmiotu, który zlecił przeprowadzenie kontroli, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń podmiot, który zlecił przeprowadzenie kontroli, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgłoszonych zastrzeżeń, a następnie:

1) stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu albo

2) zarządza niezwłoczne przeprowadzenie przez osobę, która dokonywała kontroli, dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń, w tym ponownego badania dokumentów

– o czym pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia.

4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części podmiot, który zlecił przeprowadzenie kontroli, przekazuje swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia oraz organowi prowadzącemu szkołę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub protokołu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając podmiotowi, który zlecił przeprowadzenie kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

§ 16.

Centrum sporządza informację w sprawie przeprowadzonej na jego zlecenie kontroli, którą wraz z kopią protokołu kontroli przekazuje niezwłocznie ministrowi.

§ 17.

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.