W dniu 25 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2087 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W sposób generalny rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 3 stycznia 2020 r.

W zakresie szkolnictwa artystycznego rozporządzenie doprecyzowuje zastosowanie przepisów przewidzianych dla szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne także w odniesieniu do placówek artystycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

brzmienie rozporządzenia na dzień 30 listopada 2020 r.