Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Archiwalny – Dodatki dla nadzoru (2000)

AKT ARCHIWALNY

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny

Opublikowano: Dz. U. z 2000 r. Nr 83, poz. 943

uwzględnione zmiany opublikowano: Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.180; Nr 22, poz. 182

Na podstawie art. 30 ust. 7 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej,

2) wysokość dodatku motywacyjnego i służbowego oraz szczegółowe zasady przyznawania tych dodatków dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi.

§ 2.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez organ administracji rządowej, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej “Kartą Nauczyciela”, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu placówki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) aktywny udział w szkoleniach, naradach i konferencjach,

b) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych placówki.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok, w wysokości do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 3.

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości co najmniej 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 4.

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków finansowych. Przepisy § 3 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w § 3 ust. 1, realizującemu dodatkowe zadania lub zajęcia wymienione w ust. 1, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz realizację dodatkowych zadań i zajęć.

§ 5.

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości do 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielom zatrudnionym w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych dodatek za warunki pracy przysługuje w wysokości:

1) do 65% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego – wychowawcom zakładów poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla nieletnich o wysokim stopniu demoralizacji, zakładów poprawczych o charakterze zamkniętym dla wielokrotnych uciekinierów, zakładów poprawczych dla nieletnich z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, zakładów poprawczych dla nieletnich uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, zakładów poprawczych dla nieletnich nosicieli wirusa HIV, zakładów poprawczych resocjalizacyjno-rewalidacyjnych dla nieletnich upośledzonych umysłowo oraz schronisk interwencyjnych,

2) do 60% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego – wychowawcom zakładów poprawczych o charakterze półotwartym oraz schronisk dla nieletnich,

3) do 55% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego – wychowawcom zakładów poprawczych o charakterze otwartym,

4) do 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego – nauczycielom, psychologom oraz pedagogom zakładów poprawczych i schronisk wymienionych w pkt 1,

5) do 45% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego – nauczycielom, psychologom oraz pedagogom zakładów poprawczych i schronisk wymienionych w pkt 2,

6) do 40% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego – nauczycielom, psychologom oraz pedagogom zakładów poprawczych wymienionych w pkt 3 oraz psychologom i pedagogom rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

3. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden dodatek w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2.

4. Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.

5. Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2, ustala na okres roku kalendarzowego dyrektor zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, a dla dyrektora i kierownika – organ prowadzący, biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.

6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

7. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§ 6.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 7.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 8.

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela, za wszystkie godziny efektywnie przepracowane w tym dniu, płatne jak za godziny ponadwymiarowe.

2. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach nie wymienionych w ust. 1, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.

3. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

§ 9.

Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz w organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi przysługuje dodatek służbowy w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 10.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, o którym mowa w § 9, dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, w szczególności w zakresie:

a) mierzenia jakości pracy szkół i placówek,

b) wspomagania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w spełnianiu przez szkołę lub placówkę wymagań w zakresie jakości pracy szkoły lub placówki,

2) jakość świadczonej pracy, a w szczególności:

a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) aktywny udział w szkoleniach, naradach i konferencjach,

4) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala pracodawca. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.