Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Edukacja dla bezpieczeństwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

Opublikowano: Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa obejmujących prowadzenie ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów obowiązuje podział na grupy.

2. Oddziały liczące nie więcej niż 30 uczniów mogą być dzielone na grupy podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 1, za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szkole specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązuje podział na grupy, z tym że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 uczniów.

§ 2.

W czasie ferii letnich dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum, mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na zasadach określonych w przepisach w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.