Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

Opublikowano: Dz. U. z 2015 r. Poz. 269

Na podstawie art. 22aw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać dopuszczane do użytku szkolnego podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, zwane dalej “podręcznikami”;

2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego;

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;

4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników;

6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

§ 2.

Podręcznik:

1) jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:

a) uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

b) jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

c) zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania,

d) ma logiczną konstrukcję;

2) zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych;

3) zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;

4) zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

5) ma przejrzystą szatę graficzną;

6) umożliwia uczniom osiągnięcie efektów kształcenia opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;

7) umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

§ 3.

1. Podręcznik w postaci elektronicznej może być zamieszczony na informatycznym nośniku danych lub udostępniony w sieci Internet.

2. Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera:

1) opis sposobu uruchomienia albo opis sposobu instalacji i uruchomienia;

2) system pomocy zawierający opis użytkowania podręcznika;

3) mechanizmy nawigacji i wyszukiwania, w szczególności spis treści i skorowidz w postaci hiperłączy;

4) opcję drukowania treści podręcznika, z wyłączeniem dynamicznych elementów multimedialnych, których wydrukowanie nie jest możliwe;

5) jednoznaczne i unikalne tytuły i śródtytuły;

6) oznaczenia języka treści;

7) poprawne semantycznie struktury;

8) wyraźnie oddzielone akapity tekstu i wyraźne odstępy pomiędzy elementami aktywnymi;

9) możliwość zmiany wielkości czcionki bez zmiany układu treści;

10) teksty alternatywne dla elementów nietekstowych;

11) napisy dla niesłyszących;

12) etykiety dla elementów interaktywnych;

13) instrukcje i komunikaty, które nie zależą wyłącznie od jednej charakterystyki zmysłowej, takiej jak dźwięk, kolor, kształt lub lokalizacja wizualna;

14) możliwość obsługi nawigacji oraz elementów interaktywnych za pomocą klawiatury.

3. Podręcznik w postaci elektronicznej nie zawiera elementów migoczących częściej niż trzy razy na sekundę.

§ 4.

Dopuszczeniu do użytku szkolnego nie podlegają podręczniki do przedmiotów realizowanych w ramach:

1) zajęć uzupełniających w ramach specjalności zawodowej – w przypadku szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2) modułów zajęć rozszerzających do wyboru – w przypadku szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

3) modułów zajęć uzupełniających do wyboru – w przypadku ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, policealnej szkoły plastycznej, ogólnokształcącej szkoły baletowej i szkoły sztuki tańca.

§ 5.

1. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców z listy, o której mowa w § 10 ust. 1, w tym:

1) dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego;

2) jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

2. W przypadku podręcznika w postaci elektronicznej opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 3 ust. 2 i 3.

3. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę koncepcji podręcznika wydawanego w częściach, o której mowa w § 6 ust. 4, z uwzględnieniem rozkładu treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika.

§ 6.

1. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, zwany dalej “wnioskiem”, określa:

1) typ szkoły artystycznej, etap edukacyjny, rodzaj zajęć edukacyjnych artystycznych, nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony, autora lub autorów podręcznika, tytuł podręcznika i rok jego wydania;

2) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznika.

2. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach wniosek dotyczy danej części podręcznika.

3. Do wniosku dołącza się:

1) cztery egzemplarze przygotowanego do publikacji poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierającego materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki, a w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – cztery egzemplarze poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika zamieszczone na informatycznych nośnikach danych lub informację o miejscu publikacji podręcznika i sposobie dostępu do tego podręcznika – jeżeli podręcznik jest udostępniony w sieci Internet;

2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, zwanego dalej “wnioskodawcą”, że:

a) posiada autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu będącego podręcznikiem,

b) nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

3) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 15.

4. W przypadku gdy wniosek dotyczy podręcznika wydawanego w częściach, do wniosku dołącza się również koncepcję opracowania podręcznika, zawierającą informację o planowanej liczbie części podręcznika wraz z rozkładem treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika oraz planowany termin złożenia wniosku albo wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego pozostałych części.

5. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji podręcznika lub zmienionej wersji części podręcznika wpisanej do wykazu podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego zawiera ponadto szczegółową informację o zakresie wprowadzonych zmian.

§ 7.

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej “ministrem”, wskazuje rzeczoznawców do sporządzenia opinii, o których mowa w § 5.

2. W przypadku podręcznika w postaci papierowej minister przekazuje każdemu ze wskazanych rzeczoznawców przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierający materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki.

3. W przypadku podręcznika w postaci elektronicznej minister przekazuje każdemu ze wskazanych rzeczoznawców przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zamieszczony na informatycznym nośniku danych, a jeżeli podręcznik jest udostępniony w sieci Internet – informuje każdego ze wskazanych rzeczoznawców o miejscu publikacji podręcznika i sposobie dostępu.

4. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach minister przekazuje ponadto każdemu z rzeczoznawców wskazanych do sporządzenia opinii merytoryczno-dydaktycznej koncepcję opracowania podręcznika wydawanego w częściach, o której mowa w § 6 ust. 4, a w przypadku gdy część lub części składające się na podręcznik zostały już dopuszczone do użytku szkolnego – egzemplarze tych części podręcznika.

5. Rzeczoznawca sporządza opinię w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz podręcznika, o którym mowa w ust. 2 lub 3.

6. W przypadku złożenia jednocześnie wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego co najmniej dwóch części podręcznika lub zmienionych wersji części podręcznika, rzeczoznawca sporządza opinie w terminie 45 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarze części podręcznika lub zmienionych wersji części podręcznika.

7. W przypadkach losowych, na wniosek rzeczoznawcy, minister może wyznaczyć dłuższy termin sporządzenia opinii, o których mowa w ust. 5 i 6.

§ 8.

1. Rzeczoznawca stwierdza w opinii, czy podręcznik spełnia warunki określone odpowiednio w art. 22ao ust. 3 pkt 4-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej “ustawą”, oraz § 2 i 3. Opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika albo stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, z zastrzeżeniem § 9.

2. W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o negatywnym zaopiniowaniu podręcznika, rzeczoznawca wskazuje warunki, określone odpowiednio w art. 22ao ust. 3 pkt 4-6 ustawy oraz § 2 i 3, których podręcznik nie spełnia, oraz uzasadnia swoją opinię.

3. W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, rzeczoznawca wskazuje wszystkie konieczne do wprowadzenia poprawki.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rzeczoznawca, po przedstawieniu mu poprawionego egzemplarza podręcznika, sporządza opinię końcową, stwierdzającą dokonanie wskazanych przez niego poprawek. Opinię końcową rzeczoznawca sporządza w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz poprawionego opracowania podręcznika.

5. Opinię o podręczniku, w tym opinię końcową, rzeczoznawca przekazuje ministrowi oraz wnioskodawcy.

§ 9.

1. Minister może zwrócić się do rzeczoznawcy z listy, o której mowa w § 10 ust. 1, o sporządzenie dodatkowej opinii, w szczególności gdy w stosunku do podręcznika wydano opinie dotyczące tego samego zakresu zakończone różniącymi się stwierdzeniami.

2. Minister przekazuje rzeczoznawcy opinie, o których mowa w ust. 1, wraz z egzemplarzem ostatecznej wersji podręcznika.

3. Dodatkowa opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika. Dodatkową opinię rzeczoznawca sporządza w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz ostatecznej wersji podręcznika.

§ 10.

1. Opinie dotyczące podręczników sporządzają rzeczoznawcy wpisani na prowadzoną przez ministra listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

2. Na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego mogą być wpisane osoby posiadające rekomendację specjalistycznej jednostki nadzoru, utworzonej na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 5 ust. 3c ustawy, szkoły wyższej, jednostki naukowej lub instytucji kultury.

§ 11.

Osoba zainteresowana wpisaniem na listę rzeczoznawców albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22ar ustawy, składa wniosek do ministra. Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

2) informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, artystycznej lub dydaktycznej;

3) rekomendację, o której mowa w § 10 ust. 2;

4) informację o posiadanych kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

5) oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że nie była ukarana karą dyscyplinarną;

6) oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;

7) zgodę osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców – w przypadku wniosku składanego przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22ar ustawy.

§ 12.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego jest wpisywany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego prowadzonego przez ministra, ze wskazaniem odpowiednio:

1) autora lub autorów, tytułu podręcznika, a w przypadku publikacji – także wydawcy;

2) typu szkoły artystycznej, etapu edukacyjnego, rodzaju zajęć edukacyjnych artystycznych i nazwy zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony;

3) roku dopuszczenia;

4) rzeczoznawców, którzy sporządzili opinie o podręczniku.

§ 13.

1. Wydawca podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego zamieszcza w podręczniku adnotację o dopuszczeniu podręcznika do użytku szkolnego. Adnotacja zawiera informację o roku dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego, imiona i nazwiska rzeczoznawców, którzy wydali pozytywne opinie o podręczniku, typ szkoły artystycznej, etap edukacyjny, rodzaj zajęć edukacyjnych artystycznych i nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony.

2. Adnotację, o której mowa w ust. 1, w przypadku kolejnego wydania podręcznika lub części podręcznika wydawca zamieszcza wyłącznie w niezmienionej wersji podręcznika lub części podręcznika w stosunku do wersji dopuszczonej do użytku szkolnego.

§ 14.

1. Wnioskodawca przekazuje ministrowi jeden egzemplarz podręcznika niezwłocznie po jego wydaniu.

2. Podmiot posiadający tytuł prawny do podręcznika informuje ministra o wyczerpaniu nakładu podręcznika, w przypadku gdy nie przewiduje się wznowienia wydania.

§ 15.

1.Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wnosi opłatę w wysokości 1500 zł.

2. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach, zmienionej wersji podręcznika lub zmienionej wersji części podręcznika wysokość opłaty w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego każdej części podręcznika, każdej zmienionej wersji podręcznika albo każdej zmienionej wersji części podręcznika, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, wynosi 800 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zwrotowi:

1) na wniosek, w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o umorzenie postępowania o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, jeżeli wniosek został złożony przed wskazaniem przez ministra rzeczoznawców do sporządzenia opinii, zgodnie z § 7 ust. 1;

2) w przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wszczęcia postępowania o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.

§ 16.

Dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r., sporządza się odrębny wykaz.

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewiń do góry