Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Nagroda roczna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Opublikowano:  Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 644

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej “ustawą”, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) podmiot – jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy;

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną;

4) minister – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 3.

Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu jest:

1) dla uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy – minister;

2) dla uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy – osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.

§ 4.

1. Nagroda roczna może zostać przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot:

1) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, jeżeli nie podlega ono zatwierdzeniu;

4) efektywnie wdrażał przyjęte plany działalności i rozwoju.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

3. Nagroda roczna za rok obrotowy, w którym dokonano zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej z łączeniem, podziałem lub zmianą formy zarządzania, może być przyznana, jeżeli uprawniony pełnił funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

§ 5.

1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, składa do ministra:

1) statutowy organ nadzorczy podmiotu za pośrednictwem dyrektora merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra, a w przypadku braku takiego organu – dyrektor merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra;

2) Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w przypadku Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

3) Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – w przypadku Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot za rok obrotowy.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy;

2) dokumenty zatwierdzające sprawozdania finansowe podmiotu, jeżeli sprawozdania podlegały zatwierdzeniu;

3) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych.

4. Dyrektor merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra dołącza do wniosku statutowego organu nadzorczego podmiotu swoją opinię uwzględniającą ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji zadań podmiotu.

5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

Przyznanie nagrody rocznej uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy, może nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożenia przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Przyznanie nagrody rocznej wymaga uzasadnienia zawierającego proponowaną wysokość nagrody, przesłanki jej przyznania i informację o wpływie wypłaty nagrody na sytuację finansową jednostki.

§ 7.

Informację o przyznaniu nagrody rocznej uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy, organ właściwy do przyznania nagrody przesyła do ministra za pośrednictwem dyrektora merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra.

§ 8.

Wnioski dotyczące nagrody rocznej za rok 2010 złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 9.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 144, poz. 1214).

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik – Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej