Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Akt obowiązujący – Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Opublikowane: Dz. Urz. MKiDN z 2011 r. Nr 4, poz. 36

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnieni w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru “Centrum Edukacji Artystycznej”, zwanej dalej “Centrum”, zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, którzy:

1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby i ponoszą stałe koszty związane z chorobą;

2) długotrwale korzystają z pomocy lekarza specjalisty;

3) ponoszą koszty zakupu protez, sprzętu rehabilitacyjnego lub niezbędnej aparatury medycznej.

2. Uprawnienie do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej przysługuje również emerytowanemu nauczycielowi i nauczycielowi na rencie, który bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę był zatrudniony w szkole, placówce lub Centrum.

§ 2.

1. Świadczenie pomocy zdrowotnej udzielane jest w formie jednorazowego zasiłku pieniężnego na pisemny wniosek o udzielenie pomocy zdrowotnej, zwany dalej “wnioskiem”, złożony przez nauczyciela albo inną upoważnioną przez nauczyciela osobę, jeżeli stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na złożenie wniosku osobiście.

2. Wniosek składa się do:

1) dyrektora właściwej szkoły lub placówki albo

2) dyrektora Centrum – w przypadku gdy:

a) wniosek dotyczy nauczyciela zatrudnionego w Centrum na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne lub

b) wniosek dotyczy nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora/zastępcy dyrektora szkoły lub placówki, lub

c) szkoła lub placówka będąca ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela została zlikwidowana,

albo

3) dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w przypadku gdy wniosek dotyczy:

a) nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora/zastępcy dyrektora Centrum lub

b) nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora/zastępcy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych “Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych”.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające:

a) leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą,

b) leczenie specjalistyczne,

c) stosowanie protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej;

2) faktury lub rachunki potwierdzające dokonanie wydatku związanego z leczeniem lub zakupem, o których mowa w § 1 ust. 1;

3) upoważnienie, w przypadku o którym mowa w ust. 1;

4) oświadczenie nauczyciela o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3.

1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy.

2. Świadczenie pomocy zdrowotnej wypłacane jest z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 4.

W przypadku uzyskania przez nauczyciela pomocy zdrowotnej na podstawie fałszywych danych, nauczyciel, który uzyskał pomoc zdrowotną, obowiązany jest do jej natychmiastowego zwrotu pod rygorem odpowiedzialności karnej z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

§ 5.

Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, rozpatrywane są na podstawie dotychczasowych przepisów. 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIK – WZÓR WNIOSKU