W dniu 17 czerwca 2019 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, wprowadzające zmiany w zakresie daty zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Zmiany umożliwią zakończenie zajęć w obecnym roku szkolnym w dniu 19 czerwca 2019 r.

Zmiany wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 18 czerwca 2019 r.

Opublikowanie zmian nastąpiło w Dz. U. z 2019 r. poz. 1121 i 1122.

Wskazane zmiany zostały uwzględnione w treści znajdujących się na naszej stronie rozporządzeń.