W dniu 19 grudnia 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę  w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie zostało opublikowane pod, poz. 2441

Zmianie w rozporządzeniu uległa tabela, uwzględniająca wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

>> link do treści rozporządzenia <<