W dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim nowe tabele w załączniku nr 1 określające miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 732

Zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego, zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 maja), tj. z dniem 20 kwietnia 2019 r.

Umieszczona na naszej stronie treść rozporządzenia uwzględnia stan aktualny na dzień 20 kwietnia 2019 r.